مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۱ ارديبهشت
کاهش سطح کشت خیار در اغلب مناطق تولید کننده خیار به خاطر خشکسالی و کم ابی و عدم صادرات خیار شور در سال 1400 باعث شد تا زنجیره تامین خیار در سال 1401 با کمبود خیار جهت بسته بندی خیار شور مواجه شود.در حال حاضر به دلیل اینکه پایان فصل خیار شور هست و تولید کنندگان مجبور هستند خیار شور تولیدی خود را با قیمت پاییین عرضه کنند تا به مشکل تاریخ و عدم کیفیت خیار شور مواجه نشوند .چون بسیاری از دست اندر کاران زنجیره تامین خیار شور سود آنچنان مطابق رشد تورم نکردن تمایل به سرمایه گذاری در تولید خیار ندارند و بنابراین سطح زیر کشت خیار در اغلب نقاط کشور به شدت افت کرده .این باعث میشه که در سال 1401 خیار شور با افزایش قیمت قابل توجه ای مواجه شود. از این رو سرمایه گذاری در فصل تولید خیار شور بر روی حلب خیارشور احتمالا سود خوبی را در آبانماه 1401 نصیب سرمایه گذاران نماید.