مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
پنیر بلغاری نیم چرب 14 کیلوگرمی حلب پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 387 367 519,196,185 190,545
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 3,573 3,498 391,552,030 1,369,649
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,186 3,131 376,590,227 1,179,104
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 494 408 507,473,039 207,049
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 3,186 3,131 376,590,227 1,179,104
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 1,257 1,326 360,168,175 477,583
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 9,349 9,332 332,096,978 3,099,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,244 1,184 380,413,851 450,410
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 8,092 8,006 327,447,664 2,621,546
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 8,092 8,006 327,447,664 2,621,546
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 177 175 435,451,429 76,204
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 1,415 1,368 345,960,526 473,274
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 151 151 419,245,033 63,306
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,238 1,193 332,833,194 397,070
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,238 1,193 332,833,194 397,070
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير تن 357 426 438,021,127 186,597
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير تن 3,253 3,378 378,002,368 1,276,892
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير تن 412 385 438,233,766 168,720
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير تن 2,896 2,952 369,341,125 1,090,295
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) پنير تن 2,896 2,952 369,341,125 1,090,295
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 949 782 556,282,609 435,013
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 7,727 7,353 491,343,941 3,612,852
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,013 975 574,873,846 560,502
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 247 232 492,297,414 114,213
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 2,446 2,427 385,262,052 935,031
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 288 265 485,384,906 128,627
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 2,199 2,195 373,948,975 820,818
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,199 2,195 373,948,975 820,818
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير کیلوگرم 240,310 157,736 373,694 58,945
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير کیلوگرم 1,796,763 1,456,778 293,925 428,183
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير کیلوگرم 229,310 152,885 363,044 55,504
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير کیلوگرم 1,556,453 1,299,042 284,239 369,238
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 1,556,453 1,299,042 284,239 369,238
جزییات کالا
برند پگاه
نوع بلغاری
وزن 13 کیلو گرم
میزان چربی نسبتا چرب
نوع بسته بندی حلب