مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 سال پیش
ماست کم چرب 100 گرمی دامداران
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۲۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 450 455 133,250,549 60,629
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 5,822 5,827 108,750,644 633,690
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 5,372 5,372 106,675,540 573,061
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 5,372 5,372 106,675,540 573,061
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 424 428 127,768,692 54,685
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 459 476 125,182,773 59,587
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 5,332 5,318 106,722,264 567,549
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 4,873 4,842 104,907,476 507,962
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 4,873 4,842 104,907,476 507,962
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 403 403 119,679,901 48,231
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 343 353 145,311,615 51,295
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 5,849 5,826 107,157,570 624,300
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 5,506 5,473 104,696,693 573,005
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 5,506 5,473 104,696,693 573,005
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 325 327 145,415,902 47,551
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست تن 1,043 1,353 128,826,312 174,302
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست تن 16,885 16,894 105,301,054 1,778,956
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ماست تن 15,842 15,541 103,252,944 1,604,654
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ماست تن 15,842 15,541 103,252,944 1,604,654
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ماست تن 1,139 1,122 126,448,307 141,875
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 669 669 146,914,798 98,286
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 7,781 7,778 119,968,887 933,118
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 7,112 7,109 117,433,113 834,832
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 7,112 7,109 117,433,113 834,832
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 495 495 144,266,667 71,412
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست کیلوگرم 5,768 6,615 134,240 888
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست کیلوگرم 79,957 78,210 120,956 9,460
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ماست کیلوگرم 74,189 71,595 119,729 8,572
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ماست کیلوگرم 74,189 71,595 119,729 8,572
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ماست کیلوگرم 8,603 8,245 126,137 1,040
جزییات کالا
برند دامداران
میزان چربی کم چرب
وزن 100 گرم