مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 905 883 21,539,071 19,019
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 2,730 2,714 19,930,730 54,092
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 1,825 1,831 19,155,106 35,073
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 1,825 1,831 19,155,106 35,073
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 867 943 19,224,814 18,129
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 824 802 28,049,875 22,496
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 2,118 2,134 28,161,668 60,097
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 1,294 1,332 28,228,979 37,601
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 1,294 1,332 28,228,979 37,601
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 659 670 28,322,388 18,976
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 355 323 25,179,567 8,133
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 838 766 24,171,018 18,515
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 483 443 23,435,666 10,382
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 483 443 23,435,666 10,382
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع دوغ تن 651 660 18,378,788 12,130
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ تن 1,128 1,091 30,689,276 33,482
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ تن 3,281 3,328 30,149,038 100,336
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ دوغ تن 2,153 2,237 29,885,561 66,854
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) دوغ تن 2,153 2,237 29,885,561 66,854
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ دوغ تن 1,051 1,055 29,973,460 31,622
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 1,257 1,269 27,535,855 34,943
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 3,560 3,560 26,487,079 94,294
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 2,303 2,291 25,906,155 59,351
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 2,303 2,291 25,906,155 59,351
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 1,078 1,066 25,615,385 27,306
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ کیلوگرم 0 5,306 35,620 189
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ کیلوگرم 9,964 8,459 30,973 262
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ دوغ کیلوگرم 9,965 3,153 23,153 73
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 9,964 3,153 23,153 73
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند بهنوش
نوع گازدار
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری