مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 6 روز پیش
رب 800 گرمی درب دار رعنا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۳۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 71 445 100,116,854 44,552
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 1,228 1,851 99,768,233 184,671
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه رب تن 1,157 1,406 99,657,895 140,119
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 1,157 1,406 99,657,895 140,119
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه رب تن 702 729 99,818,930 72,768
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 413 470 141,085,106 66,310
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 413 470 141,085,106 66,310
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 329 68 156,676,471 10,654
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 5,789 4,326 138,337,032 598,446
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 645 461 147,511,931 68,003
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ گروه رب تن 79 79 253,962,025 20,063
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ گروه رب تن 185 185 234,351,351 43,355
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 106 106 219,735,849 23,292
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 59 59 227,762,712 13,438
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 106 106 219,735,849 23,292
جزییات کالا
برند رعنا
نوع گوجه فرنگی
وزن 800 گرم
نوع بسته بندی قوطی
فناوری بسته بندی درب دار