مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 سال پیش
دوغ نعناع 180 سی سی لیوانی میهن
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • پگاه آذربابیجان
  • پگاه اصفهان
  • پگاه خراسان
  • پگاه فارس
  • پگاه گیلان
  • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 882 918 48,311,547 44,350
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 8,185 8,188 38,053,981 311,586
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 1,120 1,139 42,283,582 48,161
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 7,303 7,270 36,758,735 267,236
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 7,303 7,270 36,758,735 267,236
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 622 628 59,208,599 37,183
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 5,017 5,009 52,291,276 261,927
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 714 722 58,168,975 41,998
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 4,395 4,381 51,299,703 224,744
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 4,395 4,381 51,299,703 224,744
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 408 367 46,798,365 17,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 3,874 3,828 38,547,022 147,558
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 3,466 3,461 37,672,060 130,383
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 541 542 44,878,229 24,324
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 3,466 3,461 37,672,060 130,383
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ دوغ تن 716 594 62,139,731 36,911
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ دوغ تن 6,337 6,395 54,056,919 345,694
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) دوغ تن 5,621 5,801 53,229,271 308,783
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ تن 716 794 65,842,569 52,279
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ تن 5,621 5,801 53,229,271 308,783
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 776 776 52,131,443 40,454
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع دوغ تن 7,683 7,683 44,754,393 343,848
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 1,250 1,250 50,184,000 62,730
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 6,907 6,907 43,925,583 303,394
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 6,907 6,907 43,925,583 303,394
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ دوغ کیلوگرم 3,832 3,794 38,745 147
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ دوغ کیلوگرم 25,678 25,606 32,961 844
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 21,846 21,812 31,955 697
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ کیلوگرم 14,313 16,336 32,199 526
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ کیلوگرم 21,846 21,812 31,955 697
جزییات کالا
برند میهن
نوع طعم دار
طعم نعناع
فرآیند تولید پاستوریزه
بسته بندی لیوان
حجم 180 سی سی