مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 20 روز پیش
دوغ 1.5 لیتری بطری پادراتوس
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۶
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 1,458 1,440 33,634,028 48,433
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 1,458 1,440 33,634,028 48,433
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 1,188 1,179 32,150,127 37,905
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 10,839 10,800 25,579,537 276,259
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 1,033 1,028 31,264,591 32,140
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 692 687 47,052,402 32,325
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 692 687 47,052,402 32,325
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 643 643 48,239,502 31,018
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 7,142 7,130 35,481,206 252,981
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 475 449 44,788,419 20,110
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 639 638 34,916,928 22,277
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 639 638 34,916,928 22,277
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 490 455 35,476,923 16,142
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 4,027 3,963 29,226,596 115,825
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 407 408 31,590,686 12,889
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ دوغ تن 1,161 1,268 42,783,912 54,250
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ دوغ تن 1,161 1,268 42,783,912 54,250
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ تن 1,185 1,121 42,080,285 47,172
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ تن 11,963 11,868 36,008,089 427,344
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دوغ تن 917 857 43,721,120 37,469
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 1,196 1,196 39,791,806 47,591
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع دوغ تن 1,196 1,196 39,791,806 47,591
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 1,001 1,001 39,294,705 39,334
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 12,223 12,223 31,696,474 387,426
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 857 857 38,334,889 32,853
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ دوغ کیلوگرم 3,784 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ دوغ کیلوگرم 3,784 0 0 0
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ کیلوگرم 36,328 36,251 26,510 961
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دوغ کیلوگرم 0 2,624 27,058 71
جزییات کالا
برند پادراتوس
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری