مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 17 روز پیش
آبمیوه هلو 240 سی سی رانی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • بهنوش
 • پاکدیس
 • پگاه آذربابیجان
بهنوش
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع آبميوه 330cc 15,564,763 12,252,650 25,611 313,802
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع آبميوه 330cc 15,564,763 12,252,650 25,611 313,802
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه 330cc 11,284,795 9,687,399 22,771 220,591
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه 330cc 133,982,270 133,481,702 17,226 2,299,379
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه 330cc 7,236,090 7,649,122 21,022 160,799
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 10,303 11,005 71,502,224 786,937
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع آبميوه هزارلیتر 10,303 11,005 71,502,224 786,937
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 12,026 11,677 67,085,903 783,423
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه هزارلیتر 103,405 103,647 53,909,521 5,587,610
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع آبميوه هزارلیتر 91,379 91,970 52,236,448 4,804,187
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع آبميوه تن 826 859 136,529,686 117,279
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع آبميوه تن 826 859 136,529,686 117,279
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه تن 583 729 90,488,340 65,966
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع آبميوه تن 7,997 8,052 67,320,417 542,064
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع آبميوه تن 779 539 90,612,245 48,840
جزییات کالا
برند رانی
طعم هلو
حجم 240 سی سی