مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 21 روز پیش
پودر شیر خشک 1 کیلوگرمی مونترا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۶
 • توماندرب کارخانه۰۰/۶/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۶
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۱/۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 231 583 369,567,753 215,458
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 3,500 4,170 293,485,612 1,223,835
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 167 75 349,573,333 26,218
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 149 341 670,565,982 228,663
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 1,192 1,238 477,151,050 590,713
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پودر پروتئين تن 10 4 1,564,000,000 6,256
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پودر پروتئين تن 53 52 1,083,923,077 56,364
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 1,043 897 403,623,188 362,050
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ محصولات پودري تن 264 232 425,064,655 98,615
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ محصولات پودري تن 1,977 1,633 302,860,380 494,571
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 1,713 1,401 282,623,840 395,956
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ محصولات پودري تن 266 172 519,343,023 89,327
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ محصولات پودري تن 1,713 1,401 282,623,840 395,956
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 0 55 555,000,000 30,525
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 174 298 396,994,801 118,364
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير خشک تن 174 243 361,254,370 87,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 174 243 361,254,370 87,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شير خشک تن 174 243 361,254,370 87,839
جزییات کالا
درصد پروتئین 31 تا 33
اسیدیته 14 تا 16
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی