مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 27 روز پیش
نوشابه 1.5 لیتری بطری کانادا
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۱۴
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاکدیس
پاکدیس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ نوشابه گازدار هزارلیتر 191 234 129,006,058 30,237
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 217 211 124,197,114 26,255
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نوشابه گازدار هزارلیتر 1,907 1,863 97,299,790 181,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) نوشابه گازدار هزارلیتر 1,690 1,652 93,858,969 155,105
جزییات کالا
برند کانادا
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری