مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 17 روز پیش
شیر استریل کم چرب 1 درصد چربی 1 لیتری پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير تن 5,733 5,081 69,472,545 352,990
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير تن 5,733 5,081 69,472,545 352,990
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير تن 5,491 5,000 71,617,800 358,089
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير تن 69,939 63,705 56,753,756 3,615,498
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع شير تن 64,448 58,705 55,487,761 3,257,409
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير پاستوريزه تن 748 736 66,429,348 48,892
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير پاستوريزه تن 748 736 66,429,348 48,892
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 536 615 115,665,041 71,134
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 536 615 115,665,041 71,134
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير پاستوريزه تن 616 642 59,752,336 38,361
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير تن 7,678 2,949 75,599,864 222,944
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير تن 7,678 2,949 75,599,864 222,944
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير تن 9,715 5,121 81,432,923 417,018
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير تن 124,376 67,747 54,341,727 3,681,489
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع شير تن 12,493 7,057 70,327,051 496,298
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير تن 2,242 2,009 57,108,512 114,731
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير تن 2,242 2,009 57,108,512 114,731
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير تن 2,195 2,419 65,961,141 159,560
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير تن 30,339 30,401 49,319,562 1,499,364
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع شير تن 2,426 2,303 54,640,903 125,838
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير تن 2,985 2,687 64,714,924 173,889
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير تن 2,985 2,687 64,714,924 173,889
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير تن 1,917 3,040 95,050,987 288,955
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير تن 33,579 34,420 58,827,920 2,024,857
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير تن 2,889 2,858 64,919,874 185,541
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 754 719 64,547,983 46,410
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 754 719 64,547,983 46,410
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 795 820 70,432,927 57,755
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 10,446 10,574 56,899,849 601,659
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 882 899 70,498,331 63,378
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,266 3,118 47,784,798 148,993
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,266 3,118 47,784,798 148,993
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 3,155 3,070 47,661,238 146,320
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 37,792 36,533 37,479,128 1,369,225
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 3,168 3,061 48,341,718 147,974
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,597,930 1,597,930 46,864 74,885
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير گاو کیلوگرم 4,652,050 4,652,050 46,885 218,113
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير گاو کیلوگرم 806,430 806,430 46,884 37,809
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير گاو کیلوگرم 3,054,120 3,054,120 46,897 143,228
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 3,054,120 3,054,120 46,897 143,228
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 6,622 6,438 33,215,440 213,841
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 27,668 26,929 28,965,650 780,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير کیلوگرم 607,710 164,345 128,583 21,132
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير کیلوگرم 607,710 164,345 128,583 21,132
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير کیلوگرم 329,679 263,081 122,065 32,113
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير کیلوگرم 3,934,131 3,444,915 83,891 288,998
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير کیلوگرم 408,256 286,101 125,288 35,845
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير تن 4,539 4,392 47,052,368 206,654
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ شير تن 4,539 4,392 47,052,368 206,654
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير تن 4,372 4,193 46,953,732 196,877
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير تن 46,084 44,833 38,369,661 1,720,227
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير تن 4,278 4,128 47,368,459 195,537
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید استریلیزه و هموژنیزه
حجم 1 لیتر
میزان چربی کم چرب
درصد چربی 1.5 درصد
نوع بسته بندی پاکت چند لایه درب پیچ
شکل بسته بندی اسلیم
ماندگاری 6 ماه