مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 20 روز پیش
شیر استریل کم چرب 1 درصد چربی 1 لیتری پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۷
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری شریف آباد
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير تن 5,966 5,455 96,160,220 524,554
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير تن 35,735 33,081 81,453,432 2,694,561
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير تن 5,844 5,433 85,010,860 461,864
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير تن 29,769 27,626 78,549,446 2,170,007
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 29,769 27,626 78,549,446 2,170,007
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير پاستوريزه تن 647 656 84,847,561 55,660
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير پاستوريزه تن 4,082 4,095 66,625,397 272,831
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 625 680 131,467,647 89,398
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 3,817 3,891 113,476,484 441,537
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير استريليزه و طعم دار تن 3,192 3,211 109,666,459 352,139
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير تن 3,728 2,757 117,740,660 324,611
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير تن 29,878 16,878 91,731,366 1,548,242
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 26,150 14,121 86,653,282 1,223,631
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير تن 3,934 2,324 94,169,535 218,850
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير تن 26,150 14,121 86,653,282 1,223,631
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير تن 2,280 2,342 82,528,181 193,281
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير تن 13,965 13,731 64,494,793 885,578
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 11,685 11,389 60,786,461 692,297
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير تن 2,329 2,167 63,104,292 136,747
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير تن 11,685 11,389 60,786,461 692,297
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير تن 2,259 2,405 97,709,771 234,992
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير تن 14,401 14,270 79,104,485 1,128,821
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 12,142 11,865 75,333,249 893,829
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير تن 2,262 2,118 91,633,617 194,080
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير تن 12,142 11,865 75,333,249 893,829
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 867 844 97,368,483 82,179
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 4,739 4,718 78,996,821 372,707
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 3,872 3,874 74,994,321 290,528
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 784 778 89,151,671 69,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 3,872 3,874 74,994,321 290,528
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,384 3,277 67,112,298 219,927
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 19,659 18,926 53,688,682 1,016,112
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 16,275 15,649 50,877,692 796,185
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,305 3,173 63,023,322 199,973
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 16,275 15,649 50,877,692 796,185
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير گاو کیلوگرم 995,490 995,490 59,452 59,184
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير گاو کیلوگرم 9,995,040 9,995,040 48,093 480,695
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 8,999,550 8,999,550 46,837 421,511
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير گاو کیلوگرم 957,200 957,200 46,788 44,785
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير گاو کیلوگرم 8,999,550 8,999,550 46,837 421,511
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير(فروش مستقيم) تن 4,052 2,993 64,000,000 191,552
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير(فروش مستقيم) تن 37,684 22,166 48,231,526 1,069,100
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير(فروش مستقيم) تن 33,632 19,173 45,769,989 877,548
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير(فروش مستقيم) تن 33,632 19,173 45,769,989 877,548
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شير(فروش مستقيم) تن 33,632 19,173 45,769,989 877,548
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 6,622 6,438 33,215,440 213,841
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 27,668 26,929 28,965,650 780,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير کیلوگرم 433,860 297,618 143,688 42,764
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير کیلوگرم 2,125,730 1,412,095 121,748 171,920
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 1,691,870 1,114,477 115,889 129,156
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير کیلوگرم 388,006 297,224 117,750 34,998
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير کیلوگرم 1,691,870 1,114,477 115,889 129,156
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير تن 4,169 4,014 65,681,116 263,644
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير تن 25,593 24,707 54,178,532 1,338,589
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير تن 4,128 3,979 53,181,704 211,610
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير تن 21,424 20,693 50,000,918 1,034,669
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,424 20,693 51,947,277 1,074,945
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید استریلیزه و هموژنیزه
حجم 1 لیتر
میزان چربی کم چرب
درصد چربی 1.5 درصد
نوع بسته بندی پاکت چند لایه درب پیچ
شکل بسته بندی اسلیم
ماندگاری 6 ماه