مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 روز پیش
شیر استریل کم چرب 1 درصد چربی 1 لیتری پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 0 5,305 48,396,607 256,744
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 17,436 21,306 43,928,752 935,946
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 17,436 16,001 42,447,472 679,202
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 5,426 4,931 42,534,172 209,736
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 17,436 16,001 42,447,472 679,202
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 1,342 864 36,186,343 31,265
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 3,287 2,788 35,663,558 99,430
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 560 557 59,725,314 33,267
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 2,317 3,370 40,636,499 136,945
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 1,757 2,813 36,856,737 103,678
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 12,735 6,467 39,649,451 256,413
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 33,862 17,571 39,415,002 692,561
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 10,185 5,476 42,473,338 232,584
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 2,598 2,399 42,094,206 100,984
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 10,162 9,973 36,862,027 367,625
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 7,564 7,574 35,204,780 266,641
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 2,221 2,326 37,675,408 87,633
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 7,564 7,574 35,204,780 266,641
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 2,364 2,297 53,063,561 121,887
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 12,853 12,559 39,481,806 495,852
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 4,634 4,898 37,227,848 182,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 10,489 10,262 36,441,727 373,965
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 10,489 10,262 36,441,727 373,965
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 629 685 49,475,912 33,891
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 3,363 3,480 42,443,391 147,703
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 2,734 2,795 40,719,857 113,812
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 791 741 41,655,870 30,867
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 2,734 2,795 40,719,857 113,812
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,143 3,045 32,377,340 98,589
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 12,693 12,302 28,110,470 345,815
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 9,550 9,257 26,706,924 247,226
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,197 3,116 26,996,470 84,121
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 9,550 9,257 26,706,924 247,226
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,091,540 1,091,540 28,534 31,146
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير گاو کیلوگرم 9,064,790 9,064,790 26,479 240,031
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,260,700 1,260,700 25,529 32,185
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 7,973,250 7,973,250 26,198 208,885
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 7,973,250 7,973,250 26,198 208,885
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 6,622 6,438 33,215,440 213,841
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 27,668 26,929 28,965,650 780,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير کیلوگرم 290,614 216,368 57,222 12,381
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير کیلوگرم 789,748 965,599 59,326 57,285
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 499,134 749,231 59,933 44,904
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 137,942 168,907 51,300 8,665
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 499,134 749,231 59,933 44,904
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 3,676 3,595 31,975,522 114,952
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 14,834 14,532 27,990,091 406,752
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 3,648 3,575 27,994,126 100,079
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید استریلیزه و هموژنیزه
حجم 1 لیتر
میزان چربی کم چرب
درصد چربی 1.5 درصد
نوع بسته بندی پاکت چند لایه درب پیچ
شکل بسته بندی اسلیم
ماندگاری 6 ماه


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی