مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 26 روز پیش
شیر استریل کم چرب 1 درصد چربی 1 لیتری پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۷
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۲۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری شریف آباد
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 4,856 4,736 134,122,044 635,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 67,476 69,344 88,148,145 6,112,545
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير تن 62,620 64,608 84,778,092 5,477,343
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير تن 62,620 64,608 84,778,092 5,477,343
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير تن 5,426 5,723 79,049,100 452,398
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير پاستوريزه تن 577 586 83,534,130 48,951
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير پاستوريزه تن 7,819 7,894 74,955,789 591,701
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير استريليزه و طعم دار تن 459 565 133,389,381 75,365
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير استريليزه و طعم دار تن 8,426 8,270 124,559,734 1,030,109
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير پاستوريزه تن 7,242 7,308 74,267,926 542,750
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 2,407 2,203 111,628,688 245,918
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 45,201 31,523 102,362,656 3,226,778
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير تن 42,794 29,320 101,666,439 2,980,860
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير تن 42,794 29,320 101,666,439 2,980,860
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير تن 2,734 2,763 114,670,286 316,834
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 2,295 2,326 91,300,946 212,366
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 27,484 27,312 77,079,525 2,105,196
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير تن 25,189 24,986 75,755,623 1,892,830
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير تن 25,189 24,986 75,755,623 1,892,830
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير تن 2,318 2,256 91,825,798 207,159
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 2,248 2,238 110,199,732 246,627
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 29,635 29,386 96,095,590 2,823,865
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير تن 27,387 27,148 94,932,886 2,577,238
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير تن 27,387 27,148 94,932,886 2,577,238
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير تن 2,684 2,716 113,229,381 307,531
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 1,004 941 95,912,859 90,254
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 10,574 10,522 89,414,275 940,817
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 9,570 9,581 88,776,015 850,563
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 9,570 9,581 88,776,015 850,563
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 889 958 98,964,509 94,808
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محصولات گاوداري(شير) تن 3,056 2,995 67,670,117 202,672
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محصولات گاوداري(شير) تن 38,635 37,282 60,451,102 2,253,738
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 35,579 34,287 59,820,515 2,051,066
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 35,579 34,287 59,820,515 2,051,066
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 3,189 3,088 67,059,909 207,081
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير گاو کیلوگرم 1,211,800 1,211,800 64,068 77,638
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير گاو کیلوگرم 3,517,310 3,517,310 64,044 225,261
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير گاو کیلوگرم 2,305,510 2,305,510 64,031 147,623
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 2,305,510 2,305,510 64,031 147,623
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير گاو کیلوگرم 1,143,130 1,143,130 64,000 73,160
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير(فروش مستقيم) تن 4,110 3,506 64,000,000 224,384
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير(فروش مستقيم) تن 12,041 9,990 64,000,000 639,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير(فروش مستقيم) تن 7,931 6,484 64,000,000 414,976
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير(فروش مستقيم) تن 7,931 6,484 64,000,000 414,976
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير(فروش مستقيم) تن 4,057 3,463 64,006,930 221,656
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 6,622 6,438 33,215,440 213,841
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 27,668 26,929 28,965,650 780,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير کیلوگرم 452,026 282,420 156,724 44,262
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير کیلوگرم 4,741,954 3,171,828 137,463 436,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير کیلوگرم 4,289,928 2,889,408 135,580 391,746
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 4,289,928 2,889,408 135,580 391,746
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير کیلوگرم 587,594 318,513 148,298 47,235
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 4,565 4,257 66,227,625 281,931
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 51,748 49,867 60,200,433 3,002,015
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير تن 47,183 45,610 59,637,886 2,720,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير تن 47,183 45,610 59,637,886 2,720,084
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ شير تن 4,316 4,137 66,128,354 273,573
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید استریلیزه و هموژنیزه
حجم 1 لیتر
میزان چربی کم چرب
درصد چربی 1.5 درصد
نوع بسته بندی پاکت چند لایه درب پیچ
شکل بسته بندی اسلیم
ماندگاری 6 ماه