مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 14 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • زر
 • کشت صنعت پیاذر
زر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آرد سفيد تن 219 172 85,622,093 14,727
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آرد سفيد تن 2,446 2,520 84,863,492 213,856
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ آرد سفيد تن 2,227 2,348 84,807,922 199,129
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) آرد سفيد تن 2,227 2,348 84,807,922 199,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آرد سفيد تن 144 152 84,539,474 12,850
کشت صنعت پیاذر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 37 40 98,875,000 3,955
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 279 275 98,323,636 27,039
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 242 235 98,229,787 23,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) آردبرنج وآردگندم هزارعدد 242 235 98,229,787 23,084
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ آردبرنج وآردگندم هزارعدد 20 22 93,863,636 2,065
جزییات کالا
برند رضا قوچان
نوع گندم
مدل  150
درصد استخراج 93
توضیحات مصارف نانوایی آزاد