مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۶
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 453 464 50,877,155 23,607
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 1,427 1,435 50,678,746 72,724
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 974 971 50,583,934 49,117
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع ماست تن 974 971 50,583,934 49,117
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 446 447 50,742,729 22,682
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 623 622 51,053,055 31,755
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 1,815 1,856 50,741,379 94,176
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 1,192 1,234 50,584,279 62,421
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع ماست تن 1,192 1,234 50,584,279 62,421
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 536 553 50,546,112 27,952
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 772 731 52,038,304 38,040
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 2,011 1,951 51,003,588 99,508
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 1,239 1,220 50,383,607 61,468
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع ماست تن 1,239 1,220 50,383,607 61,468
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع ماست تن 1,815 1,753 44,052,481 77,224
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماست تن 1,734 1,774 48,803,269 86,577
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماست تن 5,116 5,040 47,656,151 240,187
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ ماست تن 3,382 3,266 47,033,068 153,610
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) ماست تن 3,382 3,266 47,033,068 153,610
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ ماست تن 1,753 1,704 47,281,103 80,567
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 936 936 60,123,932 56,276
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع ماست تن 2,638 2,660 56,761,654 150,986
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 1,702 1,724 54,937,355 94,712
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع ماست تن 1,702 1,724 54,936,195 94,710
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع ماست تن 841 840 56,350,000 47,334
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماست کیلوگرم 23,404 10,584 58,201 616
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ماست کیلوگرم 50,555 39,353 55,066 2,167
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ ماست کیلوگرم 27,151 28,760 53,929 1,551
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) ماست کیلوگرم 27,151 28,769 53,912 1,551
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ ماست کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند هراز
طعم خیار
نوع بسته بندی سطل
وزن 9 کیلوگرم