مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 روز پیش
ماست موسیر 6 درصد چربی 100 گرمی بشیر
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 471 479 82,954,071 39,735
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 5,746 5,762 65,690,559 378,509
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 497 490 84,391,837 41,352
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 5,275 5,283 64,125,308 338,774
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 5,275 5,283 64,125,308 338,774
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 406 404 85,819,307 34,671
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 6,112 6,106 64,485,424 393,748
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 403 374 84,850,267 31,734
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 5,706 5,702 62,973,869 359,077
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 5,706 5,702 62,973,869 359,077
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 806 803 83,257,783 66,856
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 7,482 7,459 65,971,712 492,083
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 547 612 78,954,248 48,320
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 6,676 6,656 63,886,268 425,227
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 6,676 6,656 63,886,268 425,227
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ماست تن 1,610 1,630 70,743,558 115,312
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ماست تن 18,471 18,364 59,254,465 1,088,149
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ماست تن 1,480 1,431 72,563,941 103,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ماست تن 16,861 16,734 58,135,353 972,837
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ماست تن 16,861 16,734 58,135,353 972,837
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 639 639 90,843,505 58,049
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع ماست تن 8,693 8,713 72,445,656 631,219
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 599 599 89,414,023 53,559
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 8,054 8,074 70,989,596 573,170
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 8,054 8,074 70,989,596 573,170
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ماست کیلوگرم 4,471 5,288 90,204 477
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ماست کیلوگرم 180,348 130,442 67,126 8,756
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ماست کیلوگرم 5,149 5,259 87,279 459
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ماست کیلوگرم 175,876 125,154 66,143 8,278
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ماست کیلوگرم 175,877 125,154 66,151 8,279
جزییات کالا
برند بشیر
طعم موسیر
درصد چربی 6 درصد
وزن 100 گرم