مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 14 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۶
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 488 484 454,907,025 220,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 2,692 2,723 356,979,434 972,055
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 397 463 353,084,233 163,478
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 2,204 2,239 335,810,630 751,880
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,204 2,239 335,810,630 751,880
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,163 1,249 349,257,006 436,222
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 6,848 6,822 318,255,057 2,171,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 5,685 5,573 311,307,016 1,734,914
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 1,149 1,090 311,785,321 339,846
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 5,685 5,573 311,307,016 1,734,914
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 186 189 355,349,206 67,161
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,087 1,042 320,310,940 333,764
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 901 853 312,547,479 266,603
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 149 172 325,523,256 55,990
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 901 853 312,547,479 266,603
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير تن 412 446 439,224,215 195,894
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير تن 2,484 2,567 359,008,570 921,575
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 2,072 2,121 342,140,971 725,681
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير تن 400 369 392,983,740 145,011
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير تن 2,072 2,121 342,140,971 725,681
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع پنير تن 865 988 439,235,830 433,965
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع پنير تن 3,982 3,939 435,467,631 1,715,307
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع پنير تن 977 1,006 453,959,245 456,683
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع پنير تن 3,117 2,951 434,206,032 1,281,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,117 2,951 434,206,032 1,281,342
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 358 358 435,346,369 155,854
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,911 1,930 358,648,187 692,191
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,553 1,572 341,181,298 536,337
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 334 339 349,799,410 118,582
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 1,553 1,572 341,181,298 536,337
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير کیلوگرم 230,250 214,688 295,354 63,409
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير کیلوگرم 1,327,143 1,146,157 273,727 313,734
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 1,096,893 931,469 268,742 250,325
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير کیلوگرم 213,676 160,949 306,892 49,394
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير کیلوگرم 1,096,893 931,469 268,742 250,325
جزییات کالا
برند کاله
نوع لبنه
وزن 100 گرم