مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 19 روز پیش
ماست 3.1 درصد چربی 1.5 کیلوگرمی IML پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۸
 • تومانمصرف کننده۰۱/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 450 455 133,250,549 60,629
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 5,822 5,827 108,750,644 633,690
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 5,372 5,372 106,675,540 573,061
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 5,372 5,372 106,675,540 573,061
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 424 428 127,768,692 54,685
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 459 476 125,182,773 59,587
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 5,332 5,318 106,722,264 567,549
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 4,873 4,842 104,907,476 507,962
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 4,873 4,842 104,907,476 507,962
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 403 403 119,679,901 48,231
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 343 353 145,311,615 51,295
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 5,849 5,826 107,157,570 624,300
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 5,506 5,473 104,696,693 573,005
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 5,506 5,473 104,696,693 573,005
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 325 327 145,415,902 47,551
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست تن 1,043 1,353 128,826,312 174,302
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست تن 16,885 16,894 105,301,054 1,778,956
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ماست تن 15,842 15,541 103,252,944 1,604,654
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ماست تن 15,842 15,541 103,252,944 1,604,654
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ماست تن 1,139 1,122 126,448,307 141,875
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 669 669 146,914,798 98,286
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع ماست تن 7,781 7,778 119,968,887 933,118
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع ماست تن 7,112 7,109 117,433,113 834,832
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع ماست تن 7,112 7,109 117,433,113 834,832
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع ماست تن 495 495 144,266,667 71,412
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست کیلوگرم 5,768 6,615 134,240 888
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ماست کیلوگرم 79,957 78,210 120,956 9,460
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ماست کیلوگرم 74,189 71,595 119,729 8,572
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ماست کیلوگرم 74,189 71,595 119,729 8,572
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ماست کیلوگرم 8,603 8,245 126,137 1,040
جزییات کالا
برند پاک
میزان چربی پرچرب
درصد چربی 3.1 درصد
وزن 1.2 کیلوگرم
فناوری بسته بندی IML