مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
رب 800 گرمی قوطی تبرک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • چین چین
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 5,260 1,646 251,921,628 414,663
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 7,993 10,532 152,388,720 1,604,958
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 965 2,709 144,497,970 391,445
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 2,733 8,886 133,951,722 1,190,295
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 2,733 8,886 133,951,722 1,190,295
چین چین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 1,833 2,205 181,470,748 400,143
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 2,596 3,320 175,575,301 582,910
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 763 1,115 163,916,592 182,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 763 1,115 163,916,592 182,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 0 0 0 0
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 77 104 184,451,923 19,183
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 77 202 194,173,267 39,223
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) ربگوجه فرنگي تن 0 98 204,489,796 20,040
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 0 72 215,750,000 15,534
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 0 98 204,489,796 20,040
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 19 40 367,700,000 14,708
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 422 416 222,057,692 92,376
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 403 376 206,563,830 77,668
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 35 14 441,142,857 6,176
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 403 376 206,563,830 77,668
جزییات کالا
برند تبرک
نوع گوجه فرنگی
وزن 800 گرمی
نوع بسته بندی قوطی