مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
رب 800 گرمی قوطی تبرک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۱۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • چین چین
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 725 749 256,516,689 192,131
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 14,812 20,131 199,054,046 4,007,157
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه رب تن 14,087 19,382 196,833,454 3,815,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه رب تن 14,087 19,382 196,833,454 3,815,026
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه رب تن 1,153 2,024 260,420,949 527,092
چین چین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع رب بسته بندي شده تن 897 606 330,092,409 200,036
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع رب بسته بندي شده تن 7,254 8,437 264,194,856 2,229,012
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع رب بسته بندي شده تن 6,357 7,831 259,095,390 2,028,976
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع رب بسته بندي شده تن 6,357 7,831 259,095,390 2,028,976
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع رب بسته بندي شده تن 492 958 305,011,482 292,201
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ربگوجه فرنگي تن 300 221 357,746,606 79,062
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ربگوجه فرنگي تن 300 335 311,683,582 104,414
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ربگوجه فرنگي تن 0 114 222,385,965 25,352
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ربگوجه فرنگي تن 0 114 222,385,965 25,352
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ربگوجه فرنگي تن 10 5 308,400,000 1,542
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 36 30 474,100,000 14,223
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 547 541 314,269,871 170,020
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه رب تن 511 511 304,886,497 155,797
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه رب تن 511 511 304,886,497 155,797
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه رب تن 20 20 675,600,000 13,512
جزییات کالا
برند تبرک
نوع گوجه فرنگی
وزن 800 گرمی
نوع بسته بندی قوطی