مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
دوغ 280 سی سی لیوانی عالیس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 1,120 1,139 42,283,582 48,161
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 7,303 7,270 36,758,735 267,236
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 1,253 1,238 38,449,111 47,600
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 6,183 6,131 35,732,344 219,075
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 6,183 6,131 35,732,344 219,075
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 714 722 58,168,975 41,998
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 4,395 4,381 51,299,703 224,744
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 3,681 3,659 49,944,247 182,746
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 879 844 51,678,910 43,617
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 3,681 3,659 49,944,247 182,746
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 541 542 44,878,229 24,324
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 3,466 3,461 37,672,060 130,383
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 2,925 2,919 36,334,018 106,059
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 546 560 37,787,500 21,161
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 2,925 2,919 36,334,018 106,059
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ تن 716 794 65,842,569 52,279
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ تن 5,621 5,801 53,229,271 308,783
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) دوغ تن 4,905 5,007 51,229,079 256,504
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ دوغ تن 837 799 56,627,034 45,245
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ دوغ تن 4,905 5,007 51,229,079 256,504
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 1,250 1,250 50,184,000 62,730
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع دوغ تن 6,907 6,907 43,925,583 303,394
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 5,657 5,657 42,542,690 240,664
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 1,103 1,103 44,046,238 48,583
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع دوغ تن 5,657 5,657 42,542,690 240,664
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ کیلوگرم 14,313 16,336 32,199 526
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ دوغ کیلوگرم 21,846 21,812 31,955 697
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 7,533 5,476 31,227 171
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ دوغ کیلوگرم 3,749 1,713 32,107 55
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ دوغ کیلوگرم 7,533 5,476 31,227 171
جزییات کالا
برند عالیس
حجم 280 سی سی
نوع بسته بندی لیوان