مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 سال پیش
دوغ 280 سی سی لیوانی عالیس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۳۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 1,380 1,385 47,821,661 66,233
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 13,299 13,297 41,427,615 550,863
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 11,919 11,912 40,684,184 484,630
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 11,919 11,912 40,684,184 484,630
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 848 891 46,143,659 41,114
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 750 734 64,478,202 47,327
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 7,506 7,480 55,745,989 416,980
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 6,756 6,746 54,795,879 369,653
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 6,756 6,746 54,795,879 369,653
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 413 420 63,440,476 26,645
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 473 474 46,274,262 21,934
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 5,796 5,777 41,174,139 237,863
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 5,323 5,303 40,718,273 215,929
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 5,323 5,303 40,718,273 215,929
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 307 351 46,603,989 16,358
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ تن 625 675 66,392,593 44,815
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ تن 9,338 9,507 57,947,302 550,905
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دوغ تن 8,713 8,832 57,301,857 506,090
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) دوغ تن 8,713 8,832 57,301,857 506,090
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ دوغ تن 667 697 64,436,155 44,912
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 985 985 53,288,325 52,489
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 11,781 11,781 47,375,944 558,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 10,796 10,796 46,836,514 505,647
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 10,796 10,796 46,836,514 505,647
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 735 735 50,297,959 36,969
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ کیلوگرم 41,037 40,914 35,098 1,436
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دوغ کیلوگرم 41,037 40,914 35,098 1,436
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 41,037 40,914 35,098 1,436
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند عالیس
حجم 280 سی سی
نوع بسته بندی لیوان