مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
خامه استریل 30 درصد چربی 200 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 816 941 226,643,996 213,272
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 2,783 2,792 228,069,484 636,770
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,967 1,851 228,794,165 423,498
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 928 980 226,713,265 222,179
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,967 1,851 228,794,165 423,498
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 185 174 202,034,483 35,154
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 720 817 160,891,065 131,448
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 535 643 149,757,387 96,294
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 535 643 149,757,387 96,294
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 290 438 143,901,826 63,029
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 477 530 191,490,566 101,490
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 2,379 2,486 165,243,363 410,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,902 1,956 158,131,391 309,305
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,902 1,956 158,131,391 309,305
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,174 1,076 157,903,346 169,904
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 193 115 225,808,696 25,968
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 659 777 139,978,121 108,763
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 466 662 125,067,976 82,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 466 662 125,067,976 82,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع خامه تن 606 730 112,206,849 81,911
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه تن 143 584 219,267,123 128,052
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه تن 1,083 977 198,382,805 193,820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ خامه تن 940 393 167,348,601 65,768
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) خامه تن 940 393 167,348,601 65,768
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ خامه تن 358 272 150,448,529 40,922
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 59 118 198,593,220 23,434
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 282 256 187,527,344 48,007
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 16 35 197,800,000 6,923
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 223 138 178,065,217 24,573
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 223 138 178,065,217 24,573
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 22 49 223,734,694 10,963
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 89 118 222,305,085 26,232
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 82 69 221,289,855 15,269
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 67 69 221,289,855 15,269
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 17 32 222,250,000 7,112
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 64,108 20,615 180,209 3,715
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 705,259 107,684 183,249 19,733
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ خامه کیلوگرم 627,467 77,290 188,524 14,571
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) خامه کیلوگرم 641,151 87,069 183,969 16,018
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید استریل 
نوع ساده
وزن 200 گرم
میزان چربی پرچرب
درصد چربی 30 درصد
نوع بسته بندی پاکت چند لایه
شکل بسته بندی پایه کوتاه
نوع مصرف صبحانه