مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 8 ماه پیش
رب گوجه فرنگی 1 کیلوگرمی قوطی گلنوش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۰۰/۴/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • چین چین
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 5,260 1,646 251,921,628 414,663
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 7,993 10,532 152,388,720 1,604,958
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 965 2,709 144,497,970 391,445
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 2,733 8,886 133,951,722 1,190,295
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 2,733 8,886 133,951,722 1,190,295
چین چین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 1,833 2,205 181,470,748 400,143
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 2,596 3,320 175,575,301 582,910
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 763 1,115 163,916,592 182,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 763 1,115 163,916,592 182,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع رب بسته بندي شده تن 0 0 0 0
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 77 104 184,451,923 19,183
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 77 202 194,173,267 39,223
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) ربگوجه فرنگي تن 0 98 204,489,796 20,040
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 0 72 215,750,000 15,534
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 0 98 204,489,796 20,040
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 19 40 367,700,000 14,708
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه رب تن 422 416 222,057,692 92,376
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 403 376 206,563,830 77,668
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 35 14 441,142,857 6,176
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه رب تن 403 376 206,563,830 77,668
جزییات کالا
برند گلنوش
نوع گوجه فرنگی
وزن 800گرم
نوع بسته بندی قوطی