مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
رب گوجه فرنگی 800 گرمی قوطی درب چاپ دار خرم
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۳۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • چین چین
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 725 749 256,516,689 192,131
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 14,812 20,131 199,054,046 4,007,157
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه رب تن 14,087 19,382 196,833,454 3,815,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه رب تن 14,087 19,382 196,833,454 3,815,026
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه رب تن 1,153 2,024 260,420,949 527,092
چین چین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع رب بسته بندي شده تن 897 606 330,092,409 200,036
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع رب بسته بندي شده تن 7,254 8,437 264,194,856 2,229,012
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع رب بسته بندي شده تن 6,357 7,831 259,095,390 2,028,976
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع رب بسته بندي شده تن 6,357 7,831 259,095,390 2,028,976
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع رب بسته بندي شده تن 492 958 305,011,482 292,201
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ربگوجه فرنگي تن 300 221 357,746,606 79,062
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ربگوجه فرنگي تن 300 335 311,683,582 104,414
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ربگوجه فرنگي تن 0 114 222,385,965 25,352
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ربگوجه فرنگي تن 0 114 222,385,965 25,352
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ربگوجه فرنگي تن 10 5 308,400,000 1,542
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 36 30 474,100,000 14,223
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 547 541 314,269,871 170,020
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه رب تن 511 511 304,886,497 155,797
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه رب تن 511 511 304,886,497 155,797
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه رب تن 20 20 675,600,000 13,512
جزییات کالا
برند خرم
نوع گوجه فرنگی
وزن 800 گرم
نوع بسته بندی قوطی
فناوری بسته بندی ساده