مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • چین چین
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 725 749 256,516,689 192,131
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 14,812 20,131 199,054,046 4,007,157
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه رب تن 14,087 19,382 196,833,454 3,815,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه رب تن 14,087 19,382 196,833,454 3,815,026
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه رب تن 1,153 2,024 260,420,949 527,092
چین چین
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع رب بسته بندي شده تن 897 606 330,092,409 200,036
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع رب بسته بندي شده تن 7,254 8,437 264,194,856 2,229,012
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع رب بسته بندي شده تن 6,357 7,831 259,095,390 2,028,976
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع رب بسته بندي شده تن 6,357 7,831 259,095,390 2,028,976
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع رب بسته بندي شده تن 492 958 305,011,482 292,201
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ربگوجه فرنگي تن 300 221 357,746,606 79,062
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ربگوجه فرنگي تن 300 335 311,683,582 104,414
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ربگوجه فرنگي تن 0 114 222,385,965 25,352
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) ربگوجه فرنگي تن 0 114 222,385,965 25,352
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ ربگوجه فرنگي تن 10 5 308,400,000 1,542
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 36 30 474,100,000 14,223
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه رب تن 547 541 314,269,871 170,020
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه رب تن 511 511 304,886,497 155,797
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه رب تن 511 511 304,886,497 155,797
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه رب تن 20 20 675,600,000 13,512
جزییات کالا
برند خرم
نوع گوجه فرنگی
وزن 400 گرم
نوع بسته بندی قوطی
فناوری بسته بندی درب چاپ دار