مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 8 روز پیش
دوغ 1.5 لیتری آبعلی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانمصرف کننده۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۲۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 1,188 1,179 32,150,127 37,905
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 10,839 10,800 25,579,537 276,259
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 1,033 1,028 31,264,591 32,140
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 9,651 9,621 24,774,348 238,354
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 9,651 9,621 24,774,348 238,354
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 643 643 48,239,502 31,018
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 7,142 7,130 35,481,206 252,981
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 475 449 44,788,419 20,110
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 6,499 6,487 34,216,587 221,963
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 6,499 6,487 34,216,587 221,963
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 490 455 35,476,923 16,142
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 4,027 3,963 29,226,596 115,825
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 407 408 31,590,686 12,889
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 3,537 3,508 28,415,906 99,683
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 3,537 3,508 28,415,906 99,683
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ تن 1,185 1,121 42,080,285 47,172
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ تن 11,963 11,868 36,008,089 427,344
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دوغ تن 917 857 43,721,120 37,469
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دوغ تن 10,778 10,747 35,374,709 380,172
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) دوغ تن 10,778 10,747 35,374,709 380,172
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 1,001 1,001 39,294,705 39,334
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع دوغ تن 12,223 12,223 31,696,474 387,426
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 857 857 38,334,889 32,853
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 11,222 11,222 31,018,713 348,092
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 11,222 11,222 31,018,713 348,092
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دوغ کیلوگرم 36,328 36,251 26,510 961
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دوغ کیلوگرم 0 2,624 27,058 71
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دوغ کیلوگرم 36,328 36,251 26,510 961
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 36,328 36,251 26,510 961
جزییات کالا
هلدینگ بهنوش
برند آبعلی
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری