مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • تبرک
 • دشت مرغاب
 • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 71 445 100,116,854 44,552
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 1,228 1,851 99,768,233 184,671
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه رب تن 1,157 1,406 99,657,895 140,119
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 1,157 1,406 99,657,895 140,119
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه رب تن 702 729 99,818,930 72,768
دشت مرغاب
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 329 68 156,676,471 10,654
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 5,789 4,326 138,337,032 598,446
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 645 461 147,511,931 68,003
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ ربگوجه فرنگي تن 5,290 3,789 155,131,169 587,792
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) ربگوجه فرنگي تن 5,460 4,258 138,044,152 587,792
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 59 59 227,762,712 13,438
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ گروه رب تن 106 106 219,735,849 23,292
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه رب تن 47 22 272,090,909 5,986
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گروه رب تن 47 47 209,659,574 9,854
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) گروه رب تن 47 47 209,659,574 9,854
جزییات کالا
برند زشک
نوع گوجه فرنگی
وزن 800 گرم