مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 13 روز پیش
پنیر یو اف نیم چرب 400 گرمی پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 488 484 454,907,025 220,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 2,692 2,723 356,979,434 972,055
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 397 463 353,084,233 163,478
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 2,204 2,239 335,810,630 751,880
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,204 2,239 335,810,630 751,880
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,163 1,249 349,257,006 436,222
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 6,848 6,822 318,255,057 2,171,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 5,685 5,573 311,307,016 1,734,914
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 1,149 1,090 311,785,321 339,846
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 5,685 5,573 311,307,016 1,734,914
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 186 189 355,349,206 67,161
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,087 1,042 320,310,940 333,764
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 901 853 312,547,479 266,603
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 149 172 325,523,256 55,990
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 901 853 312,547,479 266,603
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير تن 412 446 439,224,215 195,894
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير تن 2,484 2,567 359,008,570 921,575
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 2,072 2,121 342,140,971 725,681
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير تن 400 369 392,983,740 145,011
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير تن 2,072 2,121 342,140,971 725,681
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع پنير تن 865 988 439,235,830 433,965
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع پنير تن 3,982 3,939 435,467,631 1,715,307
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع پنير تن 977 1,006 453,959,245 456,683
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع پنير تن 3,117 2,951 434,206,032 1,281,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,117 2,951 434,206,032 1,281,342
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 358 358 435,346,369 155,854
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,911 1,930 358,648,187 692,191
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,553 1,572 341,181,298 536,337
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 334 339 349,799,410 118,582
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع پنير تن 1,553 1,572 341,181,298 536,337
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير کیلوگرم 230,250 214,688 295,354 63,409
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير کیلوگرم 1,327,143 1,146,157 273,727 313,734
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 1,096,893 931,469 268,742 250,325
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير کیلوگرم 213,676 160,949 306,892 49,394
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ پنير کیلوگرم 1,096,893 931,469 268,742 250,325
جزییات کالا
هلدینگ پاک
برند پاک آرا
فرآیند تولید یو اف
نوع انعقاد آنزیمی
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتا چرب
نوع بسته بندی لیوانی