مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
پنیر 10 کیلوگرمی سطلی آشوراده
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 353 359 331,050,139 118,847
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 5,912 5,451 243,281,783 1,326,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 313 314 336,888,535 105,783
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 5,559 5,092 237,093,873 1,207,282
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 5,559 5,092 237,093,873 1,207,282
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,293 1,147 301,877,071 346,253
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,325 12,163 239,666,119 2,915,059
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 659 895 301,053,631 269,443
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 11,032 11,016 233,188,635 2,568,806
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 11,032 11,016 233,188,635 2,568,806
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 138 154 300,954,545 46,347
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,882 1,898 220,920,443 419,307
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 136 137 276,613,139 37,896
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 1,744 1,744 213,853,211 372,960
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,744 1,744 213,853,211 372,960
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 408 486 244,446,502 118,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 5,475 5,500 243,946,364 1,341,705
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير تن 440 409 314,190,709 128,504
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير تن 5,067 5,014 243,897,886 1,222,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير تن 5,067 5,014 243,897,886 1,222,904
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,349 1,226 387,719,413 475,344
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,335 11,728 350,043,827 4,105,314
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 10,986 10,502 345,645,591 3,629,970
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 10,986 10,502 345,645,591 3,629,970
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,104 953 317,130,115 302,225
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 240 266 335,345,865 89,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 3,313 3,326 252,834,636 840,928
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 230 188 322,212,766 60,576
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 3,073 3,060 245,662,092 751,726
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,073 3,060 245,662,092 751,726
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 197,433 166,747 271,105 45,206
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 2,549,043 2,086,001 206,779 431,342
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 212,697 161,656 273,934 44,283
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 2,350,919 1,919,254 201,191 386,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 2,351,610 1,919,254 201,191 386,136
جزییات کالا
برند آشوراده
وزن 10 کیلوگرم
نوع بسته بندی سطل