مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 905 883 21,539,071 19,019
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 2,730 2,714 19,930,730 54,092
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 1,825 1,831 19,155,106 35,073
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 1,825 1,831 19,155,106 35,073
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 867 943 19,224,814 18,129
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 824 802 28,049,875 22,496
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 2,118 2,134 28,161,668 60,097
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 1,294 1,332 28,228,979 37,601
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 1,294 1,332 28,228,979 37,601
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع دوغ تن 659 670 28,322,388 18,976
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع دوغ تن 344 332 27,334,337 9,075
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع دوغ تن 1,182 1,098 25,127,505 27,590
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 838 766 24,171,018 18,515
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 355 323 25,179,567 8,133
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 838 766 24,171,018 18,515
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ دوغ تن 1,149 1,149 33,755,440 38,785
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ دوغ تن 4,430 4,477 31,074,604 139,121
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ تن 1,128 1,091 30,689,276 33,482
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ تن 3,281 3,328 30,149,038 100,336
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) دوغ تن 3,281 3,328 30,149,038 100,336
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع دوغ تن 1,192 1,192 29,037,752 34,613
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع دوغ تن 4,752 4,752 27,126,894 128,907
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 3,560 3,560 26,487,079 94,294
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 1,257 1,269 27,535,855 34,943
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع دوغ تن 3,560 3,560 26,487,079 94,294
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ دوغ کیلوگرم 2,048 3,548 29,312 104
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ دوغ کیلوگرم 12,012 12,007 30,482 366
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 9,964 8,459 30,973 262
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ کیلوگرم 0 5,306 35,620 189
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ دوغ کیلوگرم 9,964 8,459 30,973 262
جزییات کالا
برند صباح
حجم 320 سی سی
نوع بسته بندی قوطی


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی