مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 22 روز پیش
خامه قنادی 5 کیلوگرمی فله ای ممتاز طلایی پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 959 987 491,599,797 485,209
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 6,116 5,839 428,606,953 2,502,636
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 954 948 453,904,008 430,301
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 5,157 4,852 415,792,869 2,017,427
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 5,157 4,852 415,792,869 2,017,427
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 90 115 391,913,043 45,070
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 859 914 334,920,131 306,117
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 148 128 356,421,875 45,622
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 769 799 326,717,146 261,047
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 769 799 326,717,146 261,047
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 886 940 415,990,426 391,031
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 5,277 5,390 311,380,148 1,678,339
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 4,391 4,450 289,282,697 1,287,308
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 512 433 337,905,312 146,313
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 4,391 4,450 289,282,697 1,287,308
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 74 238 311,403,361 74,114
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 934 834 314,597,122 262,374
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 860 596 315,872,483 188,260
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 93 89 323,404,494 28,783
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 860 596 315,872,483 188,260
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ خامه تن 282 170 449,382,353 76,395
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ خامه تن 1,375 1,115 355,011,659 395,838
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) خامه تن 1,093 945 338,034,921 319,443
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ خامه تن 263 143 377,195,804 53,939
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ خامه تن 1,093 945 338,034,921 319,443
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع خامه تن 77 81 235,753,086 19,096
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع خامه تن 263 275 256,269,091 70,474
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع خامه تن 18 23 322,739,130 7,423
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ انواع خامه تن 186 194 264,835,052 51,378
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 186 194 264,835,052 51,378
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 151 154 303,564,935 46,749
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع خامه تن 903 802 310,546,135 249,058
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 752 648 312,205,247 202,309
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 119 118 348,050,847 41,070
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع خامه تن 752 648 312,205,247 202,309
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ خامه کیلوگرم 245,300 37,487 356,977 13,382
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ خامه کیلوگرم 1,379,957 358,138 325,888 116,713
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) خامه کیلوگرم 1,134,657 320,651 322,254 103,331
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ خامه کیلوگرم 135,183 39,836 356,537 14,203
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ خامه کیلوگرم 1,134,657 320,651 322,254 103,331
جزییات کالا
برند  پاک
نام محصول ممتاز طلایی
فرآیند تولید پاستوریزه 
نوع ساده
وزن 5 کیلوگرم
نوع بسته بندی  پیلوپک
توضیحات  خامه قنادی شیرین شده