مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 17 روز پیش
خامه قنادی 5 کیلوگرمی فله ای ممتاز طلایی پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 816 941 226,643,996 213,272
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 2,783 2,792 228,069,484 636,770
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,967 1,851 228,794,165 423,498
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 928 980 226,713,265 222,179
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,967 1,851 228,794,165 423,498
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 185 174 202,034,483 35,154
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 720 817 160,891,065 131,448
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 535 643 149,757,387 96,294
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 535 643 149,757,387 96,294
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 290 438 143,901,826 63,029
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 477 530 191,490,566 101,490
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 2,379 2,486 165,243,363 410,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,902 1,956 158,131,391 309,305
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,902 1,956 158,131,391 309,305
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,174 1,076 157,903,346 169,904
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 193 115 225,808,696 25,968
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 659 777 139,978,121 108,763
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 466 662 125,067,976 82,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 466 662 125,067,976 82,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع خامه تن 606 730 112,206,849 81,911
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه تن 143 584 219,267,123 128,052
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه تن 1,083 977 198,382,805 193,820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ خامه تن 940 393 167,348,601 65,768
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) خامه تن 940 393 167,348,601 65,768
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ خامه تن 358 272 150,448,529 40,922
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 59 118 198,593,220 23,434
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 282 256 187,527,344 48,007
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 16 35 197,800,000 6,923
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 223 138 178,065,217 24,573
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 223 138 178,065,217 24,573
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 22 49 223,734,694 10,963
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 89 118 222,305,085 26,232
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 82 69 221,289,855 15,269
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 67 69 221,289,855 15,269
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 17 32 222,250,000 7,112
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 64,108 20,615 180,209 3,715
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 705,259 107,684 183,249 19,733
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ خامه کیلوگرم 627,467 77,290 188,524 14,571
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) خامه کیلوگرم 641,151 87,069 183,969 16,018
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند  پاک
نام محصول ممتاز طلایی
فرآیند تولید پاستوریزه 
نوع ساده
وزن 5 کیلوگرم
نوع بسته بندی  پیلوپک
توضیحات  خامه قنادی شیرین شده