مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
خامه قنادی 5 کیلوگرمی فله ای ممتاز طلایی پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 976 889 400,806,524 356,317
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 976 889 400,806,524 356,317
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 930 914 394,358,862 360,444
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 11,058 10,811 324,239,663 3,505,355
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 10,128 9,897 317,764,070 3,144,911
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 158 210 303,095,238 63,650
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 158 210 303,095,238 63,650
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 184 130 304,784,615 39,622
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 2,206 2,227 234,466,098 522,156
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 84 94 296,255,319 27,848
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 1,249 1,200 277,172,500 332,607
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 1,249 1,200 277,172,500 332,607
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 1,152 1,146 276,127,400 316,442
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 14,014 13,691 248,624,206 3,403,914
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,477 1,479 279,400,270 413,233
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 316 65 261,738,462 17,013
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 316 65 261,738,462 17,013
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 207 371 215,075,472 79,793
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 2,281 2,529 227,039,146 574,182
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 243 127 241,000,000 30,607
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ خامه تن 290 305 265,308,197 80,919
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ خامه تن 290 305 265,308,197 80,919
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خامه تن 558 297 301,286,195 89,482
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خامه تن 4,405 4,088 268,903,865 1,099,279
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خامه تن 365 412 283,402,913 116,762
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 103 113 270,893,805 30,611
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 103 113 270,893,805 30,611
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 93 65 243,492,308 15,827
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 1,593 1,672 255,075,359 426,486
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,500 1,607 255,543,871 410,659
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 241 135 307,785,185 41,551
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع خامه تن 241 135 307,785,185 41,551
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 116 178 259,533,708 46,197
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع خامه تن 640 663 283,787,330 188,151
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 136 118 270,822,034 31,957
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ خامه کیلوگرم 419,078 68,297 347,438 23,729
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ خامه کیلوگرم 419,078 68,297 347,438 23,729
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خامه کیلوگرم 459,203 99,160 307,695 30,511
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خامه کیلوگرم 3,086,156 751,952 295,596 222,274
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ خامه کیلوگرم 386,847 54,560 394,721 21,536
جزییات کالا
برند  پاک
نام محصول ممتاز طلایی
فرآیند تولید پاستوریزه 
نوع ساده
وزن 5 کیلوگرم
نوع بسته بندی  پیلوپک
توضیحات  خامه قنادی شیرین شده