مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
خامه قنادی 5 کیلوگرمی فله ای ممتاز طلایی پاک
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۵
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 928 916 292,396,288 267,835
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 3,711 3,708 243,960,356 904,605
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 2,783 2,792 228,069,484 636,770
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 816 941 226,643,996 213,272
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 2,783 2,792 228,069,484 636,770
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 185 174 202,034,483 35,154
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 720 817 160,891,065 131,448
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 535 643 149,757,387 96,294
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 535 643 149,757,387 96,294
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 290 438 143,901,826 63,029
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 477 530 191,490,566 101,490
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 2,379 2,486 165,243,363 410,795
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,902 1,956 158,131,391 309,305
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,902 1,956 158,131,391 309,305
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع خامه تن 1,174 1,076 157,903,346 169,904
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 134 208 184,168,269 38,307
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 793 985 149,309,645 147,070
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 659 777 139,978,121 108,763
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 193 115 225,808,696 25,968
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 659 777 139,978,121 108,763
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ خامه تن 314 259 239,949,807 62,147
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ خامه تن 1,397 1,236 207,093,042 255,967
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه تن 143 584 219,267,123 128,052
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه تن 1,083 977 198,382,805 193,820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) خامه تن 1,083 977 198,382,805 193,820
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 126 207 233,033,816 48,238
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 408 463 207,872,570 96,245
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 59 118 198,593,220 23,434
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 282 256 187,527,344 48,007
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 282 256 187,527,344 48,007
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 11 18 247,555,556 4,456
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع خامه تن 100 136 225,647,059 30,688
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع خامه تن 89 118 222,305,085 26,232
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 22 49 223,734,694 10,963
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع خامه تن 89 118 222,305,085 26,232
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ خامه کیلوگرم 278,230 44,578 181,704 8,100
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ خامه کیلوگرم 983,489 152,262 193,811 29,510
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) خامه کیلوگرم 705,259 107,684 198,822 21,410
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 64,108 20,615 180,209 3,715
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ خامه کیلوگرم 705,259 107,684 183,249 19,733
جزییات کالا
برند  پاک
نام محصول ممتاز طلایی
فرآیند تولید پاستوریزه 
نوع ساده
وزن 5 کیلوگرم
نوع بسته بندی  پیلوپک
توضیحات  خامه قنادی شیرین شده 


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی