مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 19 روز پیش
خامه عسل 30 درصد چربی پاستوریزه 100 گرمی میهن
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۸
 • تومانمصرف کننده۰۱/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۳۱
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۳۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۶/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 1,231 1,055 424,459,716 447,805
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 13,216 12,295 451,251,810 5,548,141
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 11,985 11,240 453,766,548 5,100,336
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 11,985 11,240 453,766,548 5,100,336
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 1,232 1,062 515,755,179 547,732
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 154 152 365,013,158 55,482
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 1,480 1,742 348,489,667 607,069
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,326 1,590 346,909,434 551,586
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,326 1,590 346,910,063 551,587
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 129 107 376,186,916 40,252
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 753 669 449,714,499 300,859
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 11,270 10,398 356,772,745 3,709,723
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 10,517 9,729 350,381,745 3,408,864
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 10,517 9,729 350,381,745 3,408,864
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 1,231 1,000 359,503,000 359,503
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 377 453 259,174,393 117,406
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 2,114 2,049 302,473,890 619,769
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,737 1,596 314,763,784 502,363
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,737 1,596 314,763,784 502,363
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 120 264 310,246,212 81,905
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه تن 427 438 352,892,694 154,567
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه تن 3,083 2,552 376,142,633 959,916
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ خامه تن 2,656 2,114 380,959,792 805,349
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) خامه تن 2,656 2,114 380,959,792 805,349
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ خامه تن 195 156 427,589,744 66,704
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 197 195 227,276,923 44,319
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 665 614 256,239,414 157,331
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 468 419 269,718,377 113,012
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع خامه تن 86 55 341,781,818 18,798
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع خامه تن 468 419 269,718,377 113,012
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 165 183 297,360,656 54,417
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 1,697 1,625 313,051,077 508,708
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,532 1,442 315,042,302 454,291
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,532 1,442 315,042,302 454,291
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 135 283 293,024,735 82,926
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه کیلوگرم 71,666 56,674 363,429 20,597
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه کیلوگرم 2,636,565 645,469 337,263 217,693
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ خامه کیلوگرم 2,564,899 588,795 334,745 197,096
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) خامه کیلوگرم 2,564,899 588,795 334,745 197,096
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ خامه کیلوگرم 295,759 32,472 381,683 12,394
جزییات کالا
برند میهن 
فرآیند تولید پاستوریزه
نوع طعم دار
طعم عسل
وزن 100 گرم
میزان چربی پرچرب
درصد چربی 30 درصد
شکل بسته بندی چهارگوش