مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 25 روز پیش
پودر شیر خشک1 کیلوگرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۲
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۱۴
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۲۹
 • توماندرب کارخانه۰۱/۱/۲۴
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۱
 • توماندرب کارخانه۰۰/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۱۰
 • توماندرب کارخانه۰۰/۸/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۷
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۲/۲۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 231 583 369,567,753 215,458
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 3,500 4,170 293,485,612 1,223,835
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 167 75 349,573,333 26,218
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير خشک تن 143 704 452,272,727 318,400
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير خشک تن 2,163 2,139 477,086,489 1,020,488
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پودر پروتئين تن 6 7 1,648,714,286 11,541
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پودر پروتئين تن 94 79 1,267,734,177 100,151
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير خشک تن 2,020 1,435 489,259,930 702,088
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محصولات پودري تن 332 489 578,032,720 282,658
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محصولات پودري تن 3,838 3,249 430,565,405 1,398,907
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ محصولات پودري تن 3,506 2,760 404,438,043 1,116,249
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 3,506 2,760 404,438,043 1,116,249
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ محصولات پودري تن 301 285 489,624,561 139,543
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير خشک تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير خشک تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير خشک تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 0 0 0 0
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير خشک تن 0 0 0 0
جزییات کالا
برند پگاه
پروتئین 31تا 33 درصد
اسیدیته 14تا 16 درجه دورنبک
توضیحات بسته بندی 25 کیلوگرمی