مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 6 روز پیش
پنیر یو اف 3.5 درصد چربی 400 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۴/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 488 422 359,312,796 151,630
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 488 422 359,312,796 151,630
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 353 359 331,050,139 118,847
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 5,912 5,451 243,281,783 1,326,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 313 314 336,888,535 105,783
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,281 1,368 300,195,906 410,668
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,281 1,368 300,195,906 410,668
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,293 1,147 301,877,071 346,253
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,325 12,163 239,666,119 2,915,059
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 659 895 301,053,631 269,443
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 214 167 298,742,515 49,890
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 214 167 298,742,515 49,890
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 138 154 300,954,545 46,347
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,882 1,898 220,920,443 419,307
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 136 137 276,613,139 37,896
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير تن 427 447 312,702,461 139,778
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير تن 427 447 312,702,461 139,778
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 408 486 244,446,502 118,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 5,475 5,500 243,946,364 1,341,705
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير تن 440 409 314,190,709 128,504
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,053 864 399,189,815 344,900
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,053 864 399,189,815 344,900
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,349 1,226 387,719,413 475,344
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,335 11,728 350,043,827 4,105,314
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 10,986 10,502 345,645,591 3,629,970
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 284 285 331,866,667 94,582
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 284 285 331,866,667 94,582
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 240 266 335,345,865 89,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 3,313 3,326 252,834,636 840,928
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 230 188 322,212,766 60,576
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير کیلوگرم 259,332 178,938 264,824 47,387
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير کیلوگرم 259,332 178,938 264,824 47,387
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 197,433 166,747 271,105 45,206
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 2,549,043 2,086,001 206,779 431,342
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 212,697 161,656 273,934 44,283
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتا چرب
درصد چربی 3.5 درصد
نوع بسته بندی لیوان پلی استایرن