مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
پنیر یو اف 3.5 درصد چربی 400 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۸/۸
 • تومانتحویلی۰۱/۷/۷
 • تومانتحویلی۰۱/۷/۵
 • تومانتحویلی۰۱/۶/۸
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۲
 • تومانتحویلی۰۱/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۰۱/۴/۸
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۱۴
 • تومانمصرف کننده۰۱/۳/۳
 • تومانتحویلی۰۱/۳/۳
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۰۱/۱/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۲۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱۰/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۱۶
 • تومانمصرف کننده۰۰/۹/۱۶
 • تومانمصرف کننده۰۰/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۳۰
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۴
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۴
 • تومانمصرف کننده۰۰/۶/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۵
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۴/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 390 373 526,219,839 196,280
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 4,846 4,828 431,038,318 2,081,053
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 4,456 4,455 423,076,319 1,884,805
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 4,456 4,455 423,069,136 1,884,773
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 387 367 519,196,185 190,545
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 1,233 1,398 361,570,815 505,476
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 13,938 13,866 345,975,552 4,797,297
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 12,705 12,468 344,226,901 4,291,821
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 12,705 12,468 344,226,901 4,291,821
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 1,257 1,326 360,168,175 477,583
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 200 204 355,985,294 72,621
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 2,044 2,008 370,709,661 744,385
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 1,844 1,804 372,374,723 671,764
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,844 1,804 372,374,723 671,764
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 177 175 435,451,429 76,204
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير تن 466 400 434,435,000 173,774
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير تن 4,778 4,773 395,842,866 1,889,358
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پنير تن 4,312 4,373 392,312,829 1,715,584
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير تن 4,312 4,373 392,312,829 1,715,584
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير تن 357 426 438,021,127 186,597
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 949 782 556,282,609 435,013
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 7,727 7,353 491,343,941 3,612,852
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,013 975 574,873,846 560,502
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 258 250 488,532,000 122,133
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 3,295 3,319 411,416,692 1,365,492
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 3,037 3,069 405,134,897 1,243,359
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,037 3,069 405,134,897 1,243,359
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 247 232 492,297,414 114,213
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير کیلوگرم 189,091 186,231 386,354 71,951
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير کیلوگرم 2,446,155 2,089,669 319,861 668,403
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 2,257,064 1,903,438 313,355 596,452
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 2,257,064 1,903,438 313,355 596,452
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير کیلوگرم 240,310 157,736 373,694 58,945
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتا چرب
درصد چربی 3.5 درصد
نوع بسته بندی لیوان پلی استایرن