مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 ساعت پیش
پنیر یو اف 3.5 درصد چربی 400 گرمی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۴/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۳۱
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 458 517 183,837,524 95,044
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,711 1,595 184,120,376 293,672
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 653 557 184,764,811 102,914
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 814 863 190,943,221 164,784
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 3,253 3,244 170,161,529 552,004
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,367 1,354 163,886,263 221,902
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع پنير تن 170 129 190,906,977 24,627
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع پنير تن 608 581 177,487,091 103,120
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 438 452 173,657,080 78,493
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 185 189 179,851,852 33,992
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 438 452 173,657,080 78,493
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ پنير تن 580 609 213,037,767 129,740
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پنير تن 2,040 2,133 193,877,637 413,541
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 517 568 186,322,183 105,831
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 1,460 1,524 186,221,129 283,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 1,460 1,524 186,221,129 283,801
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع پنير تن 920 970 306,150,515 296,966
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع پنير تن 3,674 3,363 289,143,919 972,391
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,754 2,393 282,250,313 675,425
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,054 873 300,654,066 262,471
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 2,754 2,393 282,250,313 675,425
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع پنير تن 332 334 216,613,772 72,349
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع پنير تن 1,250 1,280 198,079,688 253,542
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 918 946 191,535,941 181,193
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 308 296 193,614,865 57,310
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 918 946 191,535,941 181,193
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ پنير کیلوگرم 165,391 172,019 174,475 30,013
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ پنير کیلوگرم 890,112 686,372 158,748 108,960
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 724,721 514,353 153,488 78,947
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 261,366 168,166 149,733 25,180
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 724,721 514,353 153,488 78,947
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتا چرب
درصد چربی 3.5 درصد
نوع بسته بندی لیوان پلی استایرن


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی