مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
خامه 200 گرمی هومان
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانمصرف کننده۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۲۸
 • تومانمصرف کننده۰۰/۷/۷
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۷
 • تومانمصرف کننده۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۹/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 1,231 1,055 424,459,716 447,805
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 13,216 12,295 451,251,810 5,548,141
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 11,985 11,240 453,766,548 5,100,336
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 11,985 11,240 453,766,548 5,100,336
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 1,232 1,062 515,755,179 547,732
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 154 152 365,013,158 55,482
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 1,480 1,742 348,489,667 607,069
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,326 1,590 346,909,434 551,586
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,326 1,590 346,910,063 551,587
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 129 107 376,186,916 40,252
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 753 669 449,714,499 300,859
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 11,270 10,398 356,772,745 3,709,723
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 10,517 9,729 350,381,745 3,408,864
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 10,517 9,729 350,381,745 3,408,864
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 1,231 1,000 359,503,000 359,503
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 377 453 259,174,393 117,406
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 2,114 2,049 302,473,890 619,769
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,737 1,596 314,763,784 502,363
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,737 1,596 314,763,784 502,363
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 120 264 310,246,212 81,905
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه تن 427 438 352,892,694 154,567
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه تن 3,083 2,552 376,142,633 959,916
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ خامه تن 2,656 2,114 380,959,792 805,349
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) خامه تن 2,656 2,114 380,959,792 805,349
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ خامه تن 195 156 427,589,744 66,704
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 197 195 227,276,923 44,319
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 665 614 256,239,414 157,331
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 468 419 269,718,377 113,012
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع خامه تن 86 55 341,781,818 18,798
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع خامه تن 468 419 269,718,377 113,012
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 165 183 297,360,656 54,417
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع خامه تن 1,697 1,625 313,051,077 508,708
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع خامه تن 1,532 1,442 315,042,302 454,291
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع خامه تن 1,532 1,442 315,042,302 454,291
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع خامه تن 135 283 293,024,735 82,926
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه کیلوگرم 71,666 56,674 363,429 20,597
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خامه کیلوگرم 2,636,565 645,469 337,263 217,693
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ خامه کیلوگرم 2,564,899 588,795 334,745 197,096
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) خامه کیلوگرم 2,564,899 588,795 334,745 197,096
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ خامه کیلوگرم 295,759 32,472 381,683 12,394
جزییات کالا
برند هومان
فرآیند تولید استریلیزه
نوع ساده
وزن 200 گرم