مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
شیر پاستوریزه 900 سی سی نایلونی پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۵
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۶/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 5,426 4,931 42,534,172 209,736
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 17,436 16,001 42,447,472 679,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 12,010 11,070 42,408,853 469,466
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 6,226 5,759 43,484,633 250,428
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 12,010 11,070 42,408,853 469,466
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 1,342 864 36,186,343 31,265
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 3,287 2,788 35,663,558 99,430
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 560 557 59,725,314 33,267
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 2,317 3,370 40,636,499 136,945
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 1,757 2,813 36,856,737 103,678
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 12,735 6,467 39,649,451 256,413
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 33,862 17,571 39,415,002 692,561
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 10,185 5,476 42,473,338 232,584
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 2,221 2,326 37,675,408 87,633
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 7,564 7,574 35,204,780 266,641
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 5,343 5,248 34,109,756 179,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 5,343 5,248 34,109,756 179,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع شير تن 7,110 7,100 29,768,592 211,357
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 4,634 4,898 37,227,848 182,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 10,489 10,262 36,441,727 373,965
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 5,855 5,364 35,723,900 191,623
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 5,855 5,364 35,723,900 191,623
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 3,277 3,329 36,597,176 121,832
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 791 741 41,655,870 30,867
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 2,734 2,795 40,719,857 113,812
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 1,963 1,898 43,714,963 82,971
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 1,943 2,054 40,382,181 82,945
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 984 889 47,212,598 41,972
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,197 3,116 26,996,470 84,121
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 9,550 9,257 26,706,924 247,226
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 6,335 6,141 26,560,007 163,105
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 6,353 6,141 26,560,007 163,105
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 8,875 8,630 22,988,992 198,395
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,260,700 1,260,700 25,529 32,185
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 7,973,250 7,973,250 26,198 208,885
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير گاو کیلوگرم 6,712,550 6,712,550 26,324 176,700
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 6,712,550 6,712,550 26,324 176,700
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,325,710 1,325,710 25,733 34,114
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 14,243 13,809 27,449,417 379,049
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 7,020 6,888 27,560,830 189,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 14,243 13,809 27,449,417 379,049
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 137,942 168,907 51,300 8,665
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 499,134 749,231 59,933 44,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير کیلوگرم 370,970 590,103 63,860 37,684
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 361,192 580,324 62,446 36,239
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ شير کیلوگرم 0 0 0 0
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 3,676 3,595 31,975,522 114,952
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 14,834 14,532 27,990,091 406,752
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 3,648 3,575 27,994,126 100,079
جزییات کالا
برند پگاه
فرآیند تولید پاستوریزه
حجم 900 سی سی
میزان چربی کم چرب
درصد چربی 1.5 درصد
نوع بسته بندی نایلونی
شکل بسته بندی بالشتی