مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 روز پیش
پنیر 16 کیلوگرمی حلب صباح
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۳/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۲/۲۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 458 517 183,837,524 95,044
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,711 1,595 184,120,376 293,672
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 653 557 184,764,811 102,914
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 814 863 190,943,221 164,784
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 3,253 3,244 170,161,529 552,004
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,367 1,354 163,886,263 221,902
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 185 189 179,851,852 33,992
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 438 452 173,657,080 78,493
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 253 263 169,205,323 44,501
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 253 263 169,205,323 44,501
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع پنير تن 453 451 142,334,812 64,193
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 517 568 186,322,183 105,831
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 1,460 1,524 186,221,129 283,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير تن 943 956 186,161,088 177,970
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 943 956 186,161,088 177,970
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير تن 485 534 188,091,760 100,441
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,054 873 300,654,066 262,471
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 2,754 2,393 282,250,313 675,425
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 872 866 273,436,490 236,796
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,700 1,520 271,680,263 412,954
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,700 1,520 271,680,263 412,954
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 308 296 193,614,865 57,310
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 918 946 191,535,941 181,193
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 610 650 190,589,231 123,883
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 610 650 190,589,231 123,883
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 335 377 189,870,027 71,581
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 261,366 168,166 149,733 25,180
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 724,721 514,353 153,488 78,947
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير کیلوگرم 463,355 346,187 155,312 53,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 463,355 346,187 155,312 53,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید یو اف
وزن 16 کیلوگرم
میزان چربی نسبتا چرب
نوع بسته بندی حلب