مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 2 ماه پیش
پنیر 16 کیلوگرمی حلب صباح
درب کارخانه تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • توماندرب کارخانه۰۱/۲/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۱۵
 • تومانتحویلی۰۰/۱۱/۵
 • توماندرب کارخانه۰۰/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۹
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۳
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۳۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۱۷
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۳
 • توماندرب کارخانه۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۳/۲۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۳
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۳
 • توماندرب کارخانه۹۷/۲/۲۳
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 390 373 526,219,839 196,280
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 4,846 4,828 431,038,318 2,081,053
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 4,456 4,455 423,076,319 1,884,805
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 4,456 4,455 423,069,136 1,884,773
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 387 367 519,196,185 190,545
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 1,233 1,398 361,570,815 505,476
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 13,938 13,866 345,975,552 4,797,297
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 12,705 12,468 344,226,901 4,291,821
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 12,705 12,468 344,226,901 4,291,821
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 1,257 1,326 360,168,175 477,583
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 200 204 355,985,294 72,621
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 2,044 2,008 370,709,661 744,385
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 1,844 1,804 372,374,723 671,764
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,844 1,804 372,374,723 671,764
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 177 175 435,451,429 76,204
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير تن 466 400 434,435,000 173,774
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير تن 4,778 4,773 395,842,866 1,889,358
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پنير تن 4,312 4,373 392,312,829 1,715,584
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير تن 4,312 4,373 392,312,829 1,715,584
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير تن 357 426 438,021,127 186,597
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 949 782 556,282,609 435,013
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 7,727 7,353 491,343,941 3,612,852
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,013 975 574,873,846 560,502
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 258 250 488,532,000 122,133
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 3,295 3,319 411,416,692 1,365,492
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 3,037 3,069 405,134,897 1,243,359
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,037 3,069 405,134,897 1,243,359
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 247 232 492,297,414 114,213
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير کیلوگرم 189,091 186,231 386,354 71,951
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير کیلوگرم 2,446,155 2,089,669 319,861 668,403
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 2,257,064 1,903,438 313,355 596,452
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 2,257,064 1,903,438 313,355 596,452
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير کیلوگرم 240,310 157,736 373,694 58,945
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید یو اف
وزن 16 کیلوگرم
میزان چربی نسبتا چرب
نوع بسته بندی حلب