مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
دوغ نعناع بدون گاز 1.7 درصد چربی عالیس
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۸/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۸
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۳۱
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۱۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۶
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۲۰
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۲۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 1,380 1,385 47,821,661 66,233
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 13,299 13,297 41,427,615 550,863
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 11,919 11,912 40,684,184 484,630
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 11,919 11,912 40,684,184 484,630
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 848 891 46,143,659 41,114
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 750 734 64,478,202 47,327
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 7,506 7,480 55,745,989 416,980
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 6,756 6,746 54,795,879 369,653
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 6,756 6,746 54,795,879 369,653
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 413 420 63,440,476 26,645
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 473 474 46,274,262 21,934
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 5,796 5,777 41,174,139 237,863
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 5,323 5,303 40,718,273 215,929
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 5,323 5,303 40,718,273 215,929
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 307 351 46,603,989 16,358
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ تن 625 675 66,392,593 44,815
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ تن 9,338 9,507 57,947,302 550,905
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دوغ تن 8,713 8,832 57,301,857 506,090
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) دوغ تن 8,713 8,832 57,301,857 506,090
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ دوغ تن 667 697 64,436,155 44,912
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 985 985 53,288,325 52,489
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع دوغ تن 11,781 11,781 47,375,944 558,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع دوغ تن 10,796 10,796 46,836,514 505,647
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع دوغ تن 10,796 10,796 46,836,514 505,647
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع دوغ تن 735 735 50,297,959 36,969
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دوغ کیلوگرم 41,037 40,914 35,098 1,436
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دوغ کیلوگرم 41,037 40,914 35,098 1,436
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) دوغ کیلوگرم 41,037 40,914 35,098 1,436
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ دوغ کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند عالیس
درصد چربی 1.5 تا 1.7
نوع بدون گاز
طعم نعناع
حجم 1.5 لیتر
نوع بسته بندی بطری