مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 28 روز پیش
شیر استریل پرچرب 1 لیتری برنارد
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۴/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۸/۸/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 5,426 4,931 42,534,172 209,736
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 17,436 16,001 42,447,472 679,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 12,010 11,070 42,408,853 469,466
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 6,226 5,759 43,484,633 250,428
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 12,010 11,070 42,408,853 469,466
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 1,342 864 36,186,343 31,265
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 3,287 2,788 35,663,558 99,430
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 560 557 59,725,314 33,267
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 2,317 3,370 40,636,499 136,945
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 1,757 2,813 36,856,737 103,678
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 12,735 6,467 39,649,451 256,413
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 33,862 17,571 39,415,002 692,561
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 10,185 5,476 42,473,338 232,584
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 2,221 2,326 37,675,408 87,633
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 7,564 7,574 35,204,780 266,641
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 5,343 5,248 34,109,756 179,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 5,343 5,248 34,109,756 179,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع شير تن 7,110 7,100 29,768,592 211,357
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 4,634 4,898 37,227,848 182,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 10,489 10,262 36,441,727 373,965
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 5,855 5,364 35,723,900 191,623
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 5,855 5,364 35,723,900 191,623
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 3,277 3,329 36,597,176 121,832
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 791 741 41,655,870 30,867
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 2,734 2,795 40,719,857 113,812
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 1,963 1,898 43,714,963 82,971
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 1,943 2,054 40,382,181 82,945
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 984 889 47,212,598 41,972
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,197 3,116 26,996,470 84,121
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 9,550 9,257 26,706,924 247,226
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 6,335 6,141 26,560,007 163,105
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 6,353 6,141 26,560,007 163,105
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 8,875 8,630 22,988,992 198,395
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,260,700 1,260,700 25,529 32,185
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 7,973,250 7,973,250 26,198 208,885
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير گاو کیلوگرم 6,712,550 6,712,550 26,324 176,700
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 6,712,550 6,712,550 26,324 176,700
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,325,710 1,325,710 25,733 34,114
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 14,243 13,809 27,449,417 379,049
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 7,020 6,888 27,560,830 189,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير تن 14,243 13,809 27,449,417 379,049
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 137,942 168,907 51,300 8,665
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 499,134 749,231 59,933 44,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير کیلوگرم 370,970 590,103 63,860 37,684
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 361,192 580,324 62,446 36,239
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ شير کیلوگرم 0 0 0 0
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 3,676 3,595 31,975,522 114,952
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 14,834 14,532 27,990,091 406,752
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 3,648 3,575 27,994,126 100,079
جزییات کالا
برند برنارد
فرآیند تولید استریلیزه
میزان چربی پرچرب
حجم 1 لیتر