مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
پنیر کاتیج 14 درصد چربی 400 گرمی IML پگاه
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۰/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۲/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۷/۲/۱۰
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 353 359 331,050,139 118,847
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 5,912 5,451 243,281,783 1,326,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 313 314 336,888,535 105,783
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 5,559 5,092 237,093,873 1,207,282
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 5,559 5,092 237,093,873 1,207,282
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,293 1,147 301,877,071 346,253
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,325 12,163 239,666,119 2,915,059
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 659 895 301,053,631 269,443
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 11,032 11,016 233,188,635 2,568,806
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 11,032 11,016 233,188,635 2,568,806
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 138 154 300,954,545 46,347
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,882 1,898 220,920,443 419,307
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 136 137 276,613,139 37,896
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 1,744 1,744 213,853,211 372,960
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,744 1,744 213,853,211 372,960
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 408 486 244,446,502 118,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 5,475 5,500 243,946,364 1,341,705
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير تن 440 409 314,190,709 128,504
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير تن 5,067 5,014 243,897,886 1,222,904
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير تن 5,067 5,014 243,897,886 1,222,904
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,349 1,226 387,719,413 475,344
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,335 11,728 350,043,827 4,105,314
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 10,986 10,502 345,645,591 3,629,970
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 10,986 10,502 345,645,591 3,629,970
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,104 953 317,130,115 302,225
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 240 266 335,345,865 89,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 3,313 3,326 252,834,636 840,928
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 230 188 322,212,766 60,576
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 3,073 3,060 245,662,092 751,726
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,073 3,060 245,662,092 751,726
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 197,433 166,747 271,105 45,206
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 2,549,043 2,086,001 206,779 431,342
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 212,697 161,656 273,934 44,283
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 2,350,919 1,919,254 201,191 386,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 2,351,610 1,919,254 201,191 386,136
جزییات کالا
برند پگاه
نوع کاتیج
نوع شیر شیر گاو
طعم ساده
وزن 400 گرم
درصد چربی 14 درصد
نوع بسته بندی IML