مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 24 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
  • خرید نقدی
  • حجم های بالای 10 تن
  • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
  • تومانتحویلی۰۱/۵/۴
  • تومانتحویلی۰۰/۲/۱
  • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۳
  • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
  • تبرک
  • مهرام
تبرک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه سس تن 1,110 1,078 238,760,668 257,384
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه سس تن 10,767 10,817 185,248,220 2,003,830
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه سس تن 9,657 9,739 179,324,982 1,746,446
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه سس تن 9,657 9,739 179,324,982 1,746,446
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه سس تن 1,197 1,157 170,650,821 197,443
مهرام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه سس تن 4,238 4,053 304,986,677 1,236,111
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه سس تن 33,469 33,218 277,370,191 9,213,683
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه سس تن 29,231 29,165 273,532,385 7,977,572
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه سس تن 29,231 29,165 273,532,385 7,977,572
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه سس تن 3,027 2,957 303,439,297 897,270
جزییات کالا
برند تبرک
مزه  شیرین