مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 28 روز پیش
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۶
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۲۳
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۷
 • توماندرب کارخانه۰۰/۲/۱۳
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳۰
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۲
 • توماندرب کارخانه۹۹/۸/۲۱
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۳۰
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۱۱
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۲۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 231 583 369,567,753 215,458
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شير خشک تن 3,500 4,170 293,485,612 1,223,835
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 167 75 349,573,333 26,218
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير خشک تن 3,269 3,587 281,119,877 1,008,377
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 149 341 670,565,982 228,663
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 1,192 1,238 477,151,050 590,713
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پودر پروتئين تن 10 4 1,564,000,000 6,256
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پودر پروتئين تن 53 52 1,083,923,077 56,364
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 1,043 897 403,623,188 362,050
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ محصولات پودري تن 264 232 425,064,655 98,615
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ محصولات پودري تن 1,977 1,633 302,860,380 494,571
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) محصولات پودري تن 1,713 1,401 282,623,840 395,956
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ محصولات پودري تن 266 172 519,343,023 89,327
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ محصولات پودري تن 1,713 1,401 282,623,840 395,956
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 0 55 555,000,000 30,525
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ شير خشک تن 174 298 396,994,801 118,364
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ شير خشک تن 174 243 361,254,370 87,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) شير خشک تن 174 243 361,254,370 87,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ شير خشک تن 174 243 361,254,370 87,839
جزییات کالا
برند  فرش
مدل گرانول
میزان چربی اسکیم