مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 5 ماه پیش
کره حیوانی 1 کیلوگرمی فله ای رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۲۹
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۴/۱۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ کره تن 239 127 908,188,976 115,340
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ کره تن 2,029 1,988 800,319,416 1,591,035
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ کره تن 1,790 1,861 792,958,087 1,475,695
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) کره تن 1,790 1,861 792,958,087 1,475,695
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ کره تن 94 255 788,980,392 201,190
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع کره تن 97 81 666,037,037 53,949
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع کره تن 1,329 1,032 755,838,178 780,025
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع کره تن 1,232 951 763,486,856 726,076
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع کره تن 1,232 951 763,486,856 726,076
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع کره تن 95 116 888,862,069 103,108
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ کره تن 47 84 849,535,714 71,361
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ کره تن 888 470 791,544,681 372,026
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ کره تن 841 386 778,924,870 300,665
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) کره تن 841 386 778,924,870 300,665
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ کره تن 145 37 867,810,811 32,109
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع کره تن 33 2 968,000,000 1,936
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع کره تن 260 5 908,800,000 4,544
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع کره تن 227 3 869,333,333 2,608
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع کره تن 227 3 869,333,333 2,608
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع کره تن 38 0 0 0
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه کره تن 0 17 77,411,765 1,316
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گروه کره تن 0 17 77,411,765 1,316
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ گروه کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) گروه کره تن 0 0 0 0
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ گروه کره تن 0 0 0 0
جزییات کالا
برند رضوی
نوع حیوانی
وزن 1 کیلو گرم
نوع بسته بندی فله