مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 3 ماه پیش
کره حیوانی 1 کیلوگرمی فله ای رضوی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۹
 • تومانمصرف کننده۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲
 • تومانمصرف کننده۹۹/۵/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۷/۱۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۶/۱
 • توماندرب کارخانه۹۷/۴/۱۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری شریف آباد
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 67 177 808,180,791 143,048
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 849 912 784,417,763 715,389
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 782 735 778,695,238 572,341
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 275 164 793,219,512 130,088
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 782 735 778,695,238 572,341
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 84 82 772,804,878 63,370
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 653 484 662,349,174 320,577
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 569 402 639,818,408 257,207
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 91 64 705,234,375 45,135
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 569 402 639,818,408 257,207
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 61 71 755,647,887 53,651
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ کره تن 255 219 730,082,192 159,888
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) کره تن 194 148 717,817,568 106,237
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 83 68 671,088,235 45,634
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ کره تن 194 148 717,817,568 106,237
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع کره تن 61 1 820,000,000 820
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) انواع کره تن 61 1 820,000,000 820
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 1 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ انواع کره تن 61 1 820,000,000 820
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه کره تن 0 0 0 0
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ (اصلاح شده) گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ گروه کره تن 0 161 560,000,000 90,160
جزییات کالا
برند رضوی
نوع حیوانی
وزن 1 کیلو گرم
نوع بسته بندی فله