مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
پنیر نیم چرب 16 کیلوگرمی حلب میامی
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۰۱/۲/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱۲/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۹/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱۶
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۴
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۳
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۱۹
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۸
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۶/۲۷
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۸
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۷
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۴
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۲۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۶
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۱۰
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۲/۲۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 390 373 526,219,839 196,280
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 4,846 4,828 431,038,318 2,081,053
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 4,456 4,455 423,076,319 1,884,805
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 4,456 4,455 423,069,136 1,884,773
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 387 367 519,196,185 190,545
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 1,233 1,398 361,570,815 505,476
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 13,938 13,866 345,975,552 4,797,297
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 12,705 12,468 344,226,901 4,291,821
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 12,705 12,468 344,226,901 4,291,821
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 1,257 1,326 360,168,175 477,583
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 200 204 355,985,294 72,621
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 2,044 2,008 370,709,661 744,385
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 1,844 1,804 372,374,723 671,764
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,844 1,804 372,374,723 671,764
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 177 175 435,451,429 76,204
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير تن 466 400 434,435,000 173,774
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير تن 4,778 4,773 395,842,866 1,889,358
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پنير تن 4,312 4,373 392,312,829 1,715,584
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير تن 4,312 4,373 392,312,829 1,715,584
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير تن 357 426 438,021,127 186,597
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 949 782 556,282,609 435,013
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 7,727 7,353 491,343,941 3,612,852
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,013 975 574,873,846 560,502
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 258 250 488,532,000 122,133
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع پنير تن 3,295 3,319 411,416,692 1,365,492
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 3,037 3,069 405,134,897 1,243,359
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع پنير تن 3,037 3,069 405,134,897 1,243,359
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع پنير تن 247 232 492,297,414 114,213
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير کیلوگرم 189,091 186,231 386,354 71,951
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پنير کیلوگرم 2,446,155 2,089,669 319,861 668,403
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 2,257,064 1,903,438 313,355 596,452
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 2,257,064 1,903,438 313,355 596,452
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ پنير کیلوگرم 240,310 157,736 373,694 58,945
جزییات کالا
برند میامی
فرآیند تولید یو اف
نوع انعقاد آنزیمی
وزن 16 کیلوگرم
میزان چربی نسبتا چرب
نوع بسته بندی حلب