مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 10 روز پیش
پنیر یو اف 1.8 کیلوگرمی حلب صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۸
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۱/۱۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۱
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۲
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۲۷
 • تومانتحویلی۹۷/۴/۱۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۴/۱۹
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 458 517 183,837,524 95,044
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,711 1,595 184,120,376 293,672
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 653 557 184,764,811 102,914
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 814 863 190,943,221 164,784
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 3,253 3,244 170,161,529 552,004
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,367 1,354 163,886,263 221,902
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 185 189 179,851,852 33,992
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 438 452 173,657,080 78,493
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 253 263 169,205,323 44,501
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 253 263 169,205,323 44,501
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع پنير تن 453 451 142,334,812 64,193
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 517 568 186,322,183 105,831
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 1,460 1,524 186,221,129 283,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير تن 943 956 186,161,088 177,970
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 943 956 186,161,088 177,970
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير تن 485 534 188,091,760 100,441
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,054 873 300,654,066 262,471
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 2,754 2,393 282,250,313 675,425
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 872 866 273,436,490 236,796
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,700 1,520 271,680,263 412,954
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,700 1,520 271,680,263 412,954
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 308 296 193,614,865 57,310
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 918 946 191,535,941 181,193
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 610 650 190,589,231 123,883
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 610 650 190,589,231 123,883
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 335 377 189,870,027 71,581
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 261,366 168,166 149,733 25,180
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 724,721 514,353 153,488 78,947
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير کیلوگرم 463,355 346,187 155,312 53,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 463,355 346,187 155,312 53,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید یو اف
نوع انعقاد آنزیمی
نوع شیر شیر گاو
وزن 1.8 کیلوگرم
نوع بسته بندی حلب