مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 ماه پیش
پنیر نیم چرب 16 کیلوگرمی حلب آشوراده
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۷/۱۱
 • تومانتحویلی۰۰/۶/۱
 • تومانتحویلی۰۰/۵/۱۹
 • تومانتحویلی۰۰/۳/۳
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۸
 • تومانتحویلی۰۰/۱/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۱/۱۴
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۶
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۵
 • توماندرب کارخانه۹۸/۹/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳۰
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۵
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۲
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 494 408 507,473,039 207,049
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 3,186 3,131 376,590,227 1,179,104
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 488 484 454,907,025 220,175
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 2,692 2,723 356,979,434 972,055
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,692 2,723 356,979,434 972,055
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,244 1,184 380,413,851 450,410
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 8,092 8,006 327,447,664 2,621,546
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,163 1,249 349,257,006 436,222
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 6,848 6,822 318,255,057 2,171,136
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 6,848 6,822 318,255,057 2,171,136
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 151 151 419,245,033 63,306
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,238 1,193 332,833,194 397,070
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,087 1,042 320,310,940 333,764
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 186 189 355,349,206 67,161
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,087 1,042 320,310,940 333,764
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير تن 412 385 438,233,766 168,720
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير تن 2,896 2,952 369,341,125 1,090,295
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 2,484 2,567 359,008,570 921,575
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير تن 412 446 439,224,215 195,894
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير تن 2,484 2,567 359,008,570 921,575
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 1,013 975 574,873,846 560,502
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 6,778 6,571 483,615,736 3,177,839
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 5,765 5,596 467,715,690 2,617,337
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 5,765 5,596 467,715,690 2,617,337
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱ انواع پنير تن 865 988 439,235,830 433,965
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 288 265 485,384,906 128,627
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ انواع پنير تن 2,199 2,195 373,948,975 820,818
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 358 358 435,346,369 155,854
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ انواع پنير تن 1,911 1,930 358,648,187 692,191
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,911 1,930 358,648,187 692,191
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير کیلوگرم 229,310 152,885 363,044 55,504
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳۰ پنير کیلوگرم 1,556,453 1,299,042 284,239 369,238
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 1,327,143 1,146,157 273,727 313,734
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير کیلوگرم 230,250 214,688 295,354 63,409
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ پنير کیلوگرم 1,327,143 1,146,157 273,727 313,734
جزییات کالا
برند آشوراده
نوع شیر شیر گاو
وزن 16 کیلو گرم
میزان چربی نسبتا چرب
نوع بسته بندی حلب