مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 9 روز پیش
شیر پاستوریزه کم چرب 1 درصد چربی 900 سی سی نایلونی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۱۲/۵
 • توماندرب کارخانه۹۹/۱۰/۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۱۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۱۴
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 0 5,305 48,396,607 256,744
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 17,436 21,306 43,928,752 935,946
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 17,436 16,001 42,447,472 679,202
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 5,426 4,931 42,534,172 209,736
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 17,436 16,001 42,447,472 679,202
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 1,342 864 36,186,343 31,265
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير پاستوريزه تن 3,287 2,788 35,663,558 99,430
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 560 557 59,725,314 33,267
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 2,317 3,370 40,636,499 136,945
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ شير استريليزه و طعم دار تن 1,757 2,813 36,856,737 103,678
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 12,735 6,467 39,649,451 256,413
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 33,862 17,571 39,415,002 692,561
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 21,127 11,104 39,278,458 436,148
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع شير تن 10,185 5,476 42,473,338 232,584
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 2,598 2,399 42,094,206 100,984
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير تن 10,162 9,973 36,862,027 367,625
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير تن 7,564 7,574 35,204,780 266,641
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 2,221 2,326 37,675,408 87,633
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير تن 7,564 7,574 35,204,780 266,641
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 2,364 2,297 53,063,561 121,887
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 12,853 12,559 39,481,806 495,852
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 4,634 4,898 37,227,848 182,342
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 10,489 10,262 36,441,727 373,965
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 10,489 10,262 36,441,727 373,965
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 629 685 49,475,912 33,891
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 3,363 3,480 42,443,391 147,703
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 2,734 2,795 40,719,857 113,812
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 791 741 41,655,870 30,867
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 2,734 2,795 40,719,857 113,812
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,143 3,045 32,377,340 98,589
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 12,693 12,302 28,110,470 345,815
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 9,550 9,257 26,706,924 247,226
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 3,197 3,116 26,996,470 84,121
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ محصولات گاوداري(شير) تن 9,550 9,257 26,706,924 247,226
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,091,540 1,091,540 28,534 31,146
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير گاو کیلوگرم 9,064,790 9,064,790 26,479 240,031
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 1,260,700 1,260,700 25,529 32,185
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير گاو کیلوگرم 7,973,250 7,973,250 26,198 208,885
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 7,973,250 7,973,250 26,198 208,885
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 6,622 6,438 33,215,440 213,841
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 27,668 26,929 28,965,650 780,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير کیلوگرم 290,614 216,368 57,222 12,381
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير کیلوگرم 789,748 965,599 59,326 57,285
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 499,134 749,231 59,933 44,904
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 137,942 168,907 51,300 8,665
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير کیلوگرم 499,134 749,231 59,933 44,904
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 3,676 3,595 31,975,522 114,952
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 14,834 14,532 27,990,091 406,752
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 11,158 10,937 26,680,077 291,800
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 3,648 3,575 27,994,126 100,079
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید پاستوریزه
میزان چربی کم چرب
درصد چربی 1 درصد
نوع بسته بندی نایلونی
حجم 900 سی سی


استابلایز ، استابلایز خامه گیاهی