مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 1 سال پیش
شیر کاکائو 200 سی سی پاکتی میهن
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۴/۲۳
 • تومانمصرف کننده۰۰/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۳
 • تومانمصرف کننده۹۹/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۱۰
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۱۰
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۲۶
 • تومانمصرف کننده۹۸/۶/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۱۶
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۸
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۳
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۱/۱۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۹
 • تومانمصرف کننده۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۳/۵
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پاک
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گیلان
 • دامپروری بینالود
 • دامپروری پارس
 • دامپروری شریف آباد
 • دامپروری قیام
 • کالبر
 • کشت دام گلدشت
پاک
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 4,856 4,736 134,122,044 635,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 67,476 69,344 88,148,145 6,112,545
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير تن 62,620 64,608 84,778,092 5,477,343
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير تن 62,620 64,608 84,778,092 5,477,343
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير تن 5,426 5,723 79,049,100 452,398
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير پاستوريزه تن 577 586 83,534,130 48,951
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير پاستوريزه تن 7,819 7,894 74,955,789 591,701
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير استريليزه و طعم دار تن 459 565 133,389,381 75,365
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير استريليزه و طعم دار تن 8,426 8,270 124,559,734 1,030,109
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير پاستوريزه تن 7,242 7,308 74,267,926 542,750
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 2,407 2,203 111,628,688 245,918
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 45,201 31,523 102,362,656 3,226,778
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير تن 42,794 29,320 101,666,439 2,980,860
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير تن 42,794 29,320 101,666,439 2,980,860
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير تن 2,734 2,763 114,670,286 316,834
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 2,295 2,326 91,300,946 212,366
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير تن 27,484 27,312 77,079,525 2,105,196
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير تن 25,189 24,986 75,755,623 1,892,830
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير تن 25,189 24,986 75,755,623 1,892,830
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير تن 2,318 2,256 91,825,798 207,159
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 2,248 2,238 110,199,732 246,627
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 29,635 29,386 96,095,590 2,823,865
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير تن 27,387 27,148 94,932,886 2,577,238
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير تن 27,387 27,148 94,932,886 2,577,238
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير تن 2,684 2,716 113,229,381 307,531
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 1,004 941 95,912,859 90,254
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 10,574 10,522 89,414,275 940,817
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 9,570 9,581 88,776,015 850,563
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) انواع شير پاستوريزه و استريل تن 9,570 9,581 88,776,015 850,563
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ انواع شير پاستوريزه و استريل تن 889 958 98,964,509 94,808
دامپروری بینالود
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محصولات گاوداري(شير) تن 3,056 2,995 67,670,117 202,672
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محصولات گاوداري(شير) تن 38,635 37,282 60,451,102 2,253,738
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 35,579 34,287 59,820,515 2,051,066
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) محصولات گاوداري(شير) تن 35,579 34,287 59,820,515 2,051,066
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ محصولات گاوداري(شير) تن 3,189 3,088 67,059,909 207,081
دامپروری پارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير گاو کیلوگرم 1,211,800 1,211,800 64,068 77,638
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير گاو کیلوگرم 3,517,310 3,517,310 64,044 225,261
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير گاو کیلوگرم 2,305,510 2,305,510 64,031 147,623
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير گاو کیلوگرم 2,305,510 2,305,510 64,031 147,623
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير گاو کیلوگرم 1,143,130 1,143,130 64,000 73,160
دامپروری شریف آباد
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير(فروش مستقيم) تن 4,110 3,506 64,000,000 224,384
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير(فروش مستقيم) تن 12,041 9,990 64,000,000 639,360
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير(فروش مستقيم) تن 7,931 6,484 64,000,000 414,976
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير(فروش مستقيم) تن 7,931 6,484 64,000,000 414,976
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير(فروش مستقيم) تن 4,057 3,463 64,006,930 221,656
دامپروری قیام
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 6,622 6,438 33,215,440 213,841
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ شير تن 27,668 26,929 28,965,650 780,016
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ (اصلاح شده) شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 6,803 6,682 28,004,490 187,126
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ شير تن 21,046 20,491 27,630,423 566,175
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير کیلوگرم 452,026 282,420 156,724 44,262
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير کیلوگرم 4,741,954 3,171,828 137,463 436,008
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير کیلوگرم 4,289,928 2,889,408 135,580 391,746
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير کیلوگرم 4,289,928 2,889,408 135,580 391,746
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۸/۳۰ شير کیلوگرم 587,594 318,513 148,298 47,235
کشت دام گلدشت
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 4,565 4,257 66,227,625 281,931
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شير تن 51,748 49,867 60,200,433 3,002,015
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شير تن 47,183 45,610 59,637,886 2,720,084
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (اصلاح شده) شير تن 47,183 45,610 59,637,886 2,720,084
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ شير تن 4,316 4,137 66,128,354 273,573
جزییات کالا
برند میهن
طعم کاکائو
فرآیند تولید استریلیزه
میزان چربی نیم چرب
حجم 200 سی سی 
نوع بسته بندی پاکتی