مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت دیروز
پنیر یو اف نیم چرب 400 گرمی صباح
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۱۶
 • توماندرب کارخانه۹۹/۵/۱۴
 • تومانمصرف کننده۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۴/۲۶
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۲۹
 • توماندرب کارخانه۹۹/۲/۸
 • تومانتحویلی۹۹/۲/۵
 • تومانتحویلی۹۹/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۸
 • تومانتحویلی۹۸/۱۱/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱۰/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۹
 • تومانمصرف کننده۹۸/۹/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۵
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۱۱
 • تومانتحویلی۹۸/۸/۸
 • تومانمصرف کننده۹۸/۷/۹
 • توماندرب کارخانه۹۸/۷/۹
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۸
 • تومانتحویلی۹۸/۷/۲
 • توماندرب کارخانه۹۸/۶/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۸/۵/۱۰
 • توماندرب کارخانه۹۸/۴/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۲۳
 • تومانمصرف کننده۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۹
 • تومانتحویلی۹۸/۴/۱۲
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۵
 • تومانمصرف کننده۹۸/۳/۲۵
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۲۹
 • تومانتحویلی۹۸/۲/۱۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۳۱
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۲۷
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۵
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۲۱
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۱/۴
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۱/۴
 • توماندرب کارخانه۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲۲
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۹
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۱۰/۲
 • توماندرب کارخانه۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۸
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۳۰
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۸/۲
 • توماندرب کارخانه۹۷/۸/۲
 • تومانمصرف کننده۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۲۶
 • تومانتحویلی۹۷/۷/۱۸
 • تومانتحویلی۹۷/۶/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۵/۲۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۵/۷
 • توماندرب کارخانه۹۷/۵/۷
 • تومانمصرف کننده۹۷/۳/۸
 • توماندرب کارخانه۹۷/۳/۸
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 458 517 183,837,524 95,044
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,711 1,595 184,120,376 293,672
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,253 1,078 184,256,030 198,628
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 653 557 184,764,811 102,914
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 814 863 190,943,221 164,784
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 3,253 3,244 170,161,529 552,004
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 2,439 2,381 162,629,147 387,220
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,367 1,354 163,886,263 221,902
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 185 189 179,851,852 33,992
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 438 452 173,657,080 78,493
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 253 263 169,205,323 44,501
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 253 263 169,205,323 44,501
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ انواع پنير تن 453 451 142,334,812 64,193
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 517 568 186,322,183 105,831
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير تن 1,460 1,524 186,221,129 283,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير تن 943 956 186,161,088 177,970
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پنير تن 943 956 186,161,088 177,970
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير تن 485 534 188,091,760 100,441
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 1,054 873 300,654,066 262,471
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 2,754 2,393 282,250,313 675,425
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 872 866 273,436,490 236,796
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 1,700 1,520 271,680,263 412,954
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 1,700 1,520 271,680,263 412,954
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 308 296 193,614,865 57,310
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ انواع پنير تن 918 946 191,535,941 181,193
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 610 650 190,589,231 123,883
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) انواع پنير تن 610 650 190,589,231 123,883
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۲/۳۱ انواع پنير تن 335 377 189,870,027 71,581
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 261,366 168,166 149,733 25,180
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 724,721 514,353 153,488 78,947
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ پنير کیلوگرم 463,355 346,187 155,312 53,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (اصلاح شده) پنير کیلوگرم 463,355 346,187 155,312 53,767
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ پنير کیلوگرم 0 0 0 0
جزییات کالا
برند صباح
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 400 گرم
میزان چربی نسبتاچرب
فناوری بسته بندی کاوردار
نوع بسته بندی لیوانی