مرجع اعلام قیمت عمده مواد غذایی در سطح کشور
اطلاعات کالا
آخرین قیمت 4 روز پیش
پنیر یو اف 13 کیلوگرمی حلب پلاره
تحویلی تومان
برای مشاهده قیمت ثبت نام کنید
 • خرید نقدی
 • حجم های بالای 10 تن
 • حداقل 50 درصد تاریخ
تاریخچه قیمت ها
درب کارخانه تحویلی مصرف کننده
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۱۲
 • تومانتحویلی۰۰/۲/۲
 • تومانتحویلی۹۹/۱۰/۱۵
 • تومانتحویلی۹۹/۹/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۸/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۷/۲۴
 • تومانتحویلی۹۹/۵/۴
 • تومانتحویلی۹۹/۳/۲۴
 • تومانتحویلی۹۸/۹/۲۳
 • تومانتحویلی۹۸/۶/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۵/۵
 • تومانتحویلی۹۸/۳/۲۰
 • تومانتحویلی۹۸/۱/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۱۲/۲۳
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۲۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۱/۴
 • تومانتحویلی۹۷/۱۰/۱۷
 • تومانتحویلی۹۷/۹/۱۱
 • تومانتحویلی۹۷/۸/۱
آمار تولید و فروش کارخانه ها
 • پگاه آذربابیجان
 • پگاه اصفهان
 • پگاه خراسان
 • پگاه فارس
 • پگاه گلپایگان
 • پگاه گیلان
 • کالبر
پگاه آذربابیجان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 488 422 359,312,796 151,630
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 488 422 359,312,796 151,630
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 353 359 331,050,139 118,847
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 5,912 5,451 243,281,783 1,326,129
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 313 314 336,888,535 105,783
پگاه اصفهان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,281 1,368 300,195,906 410,668
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,281 1,368 300,195,906 410,668
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,293 1,147 301,877,071 346,253
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,325 12,163 239,666,119 2,915,059
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 659 895 301,053,631 269,443
پگاه خراسان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 214 167 298,742,515 49,890
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 214 167 298,742,515 49,890
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 138 154 300,954,545 46,347
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,882 1,898 220,920,443 419,307
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 136 137 276,613,139 37,896
پگاه فارس
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير تن 427 447 312,702,461 139,778
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير تن 427 447 312,702,461 139,778
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 408 486 244,446,502 118,801
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير تن 5,475 5,500 243,946,364 1,341,705
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير تن 440 409 314,190,709 128,504
پگاه گلپایگان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,053 864 399,189,815 344,900
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 1,053 864 399,189,815 344,900
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 1,349 1,226 387,719,413 475,344
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 12,335 11,728 350,043,827 4,105,314
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 10,986 10,502 345,645,591 3,629,970
پگاه گیلان
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 284 285 331,866,667 94,582
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ انواع پنير تن 284 285 331,866,667 94,582
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 240 266 335,345,865 89,202
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ انواع پنير تن 3,313 3,326 252,834,636 840,928
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ انواع پنير تن 230 188 322,212,766 60,576
کالبر
دوره محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش(ریال) مبلغ فروش(میلیون ریال)
دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير کیلوگرم 259,332 178,938 264,824 47,387
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ پنير کیلوگرم 259,332 178,938 264,824 47,387
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 197,433 166,747 271,105 45,206
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پنير کیلوگرم 2,549,043 2,086,001 206,779 431,342
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنير کیلوگرم 212,697 161,656 273,934 44,283
جزییات کالا
برند پلاره
فرآیند تولید یو اف
نوع شیر شیر گاو
وزن 13 کیلوگرم
نوع بسته بندی حلب